DIN 18195 i wytyczne

Zgodnie z przepisami do sukcesu

DIN 18195, część 1 punkt 4.1
Działanie i stan hydroizolacji budowlanej zależą oczywiście od ich profesjonalnego zaprojektowania i wykonania, ale także od dostosowanego technicznie do hydroizolacji zaprojektowania, zwymiarowania i wykonania budowli i jej elementów, na które ma być naniesiona hydroizolacja.
Dlatego norma DIN 18195 skierowana jest zarówno do wykonawców hydroizolacji jak i do osób odpowiedzialnych za całość prac projektowych i wykonawczych. Należy nakłaniać każdego projektanta, aby wykazał się największą starannością przy projektowaniu i stosował sprawdzone technologie.

Instrukcja WTA
Nie wszystkie sprawdzone w praktyce systemy są już znormalizowane. Jasne wskazówki prawidłowego postępowania, zaczynając od oceny stanu i projektowania aż do wykonania hydroizolacji zawiera instrukcja WTA
„Uszczelnianie stykających się z gruntem elementów istniejących budowli“. Naukowo-Techniczna Grupa Robocza d/s Zachowania Budowli i Ochrony Zabytków WTA wspiera w dialogu z naukowcami i praktykami zabiegi mające
na celu utrzymanie budowli. Firma Remmers jest stałym członkiem tego renomowanego gremium fachowców.

Wytyczne KMB
W wytycznych do projektowania i wykonywania hydroizolacji z zastosowaniem grubowarstwowych powłok bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi na elementach budowli stykających się z gruntem w sposób łatwy do zrozumienia zostałyopisane szczegóły wykonawcze przeznaczone dla projektanta i wykonawcy. Powstał więc podręcznik, który uzupełnia normę DIN 18195. Także tu widoczna jest przodująca rola uszczelnień firmy Remmers dzięki systemowym rozwiązaniom np. w dziedzinie uszczelniania styku ławy fundamentowej i ściany fundamentowej oraz cokołu.

Nad normą DIN trzeba będzie jeszcze pracować
DIN 18195 jest normą, która reguluje zagadnienie materiałów hydroizolacyjnych oferowanych przez różne związki branżowe i dlatego przedstawia kompromis między oczekiwaniami zainteresowanych.
W części 1 normy DIN 18195 wskazano we wstępie, że w pierwszej fazie norma uwzględnia jedynie najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie hydroizolacji budowlanych. W drugiej fazie powinny być przedyskutowane ustalenia dotyczące hydroizolacji z zastosowaniem produktów dotychczas nie objętych normą, na przykład mineralnych szlamów uszczelniających.

Potwierdzona skuteczność
Opierając się na wieloletnich praktycznych doświadczeniach, w odpowiednich miejscach zostały całkowicie wykorzystane niewątpliwe zalety szlamów uszczelniających.

Stosując opisany na następnych stronach
system firmy Remmers projektanci i wykonawcy
uzyskują skuteczną hydroizolację o wielokrotnie
potwierdzonej skuteczności.
Systemowa Gwarancja firmy Remmers RSG
daje dodatkowo certyfikat i pieczęć:
Liczne świadectwa badań, raporty, orzeczenia, kontrole produktów, badania naukowe, patenty i nadzór zewnętrzny zgodnie z normą DIN i innymi przepisami potwierdzają wysoką jakość i trwałą skuteczność poszczególnych składników systemu.

Wszelkie infoormacje na temat Gwarancji na Systemy Remmers znajdą Państwo tutaj!