Cztery rodzaje obciążeń

Perfekcyjne uszczelnienie dla każdego rodzaju obciążenia wodą

Wybór odpowiedniego systemu hydroizolacji zależy od rodzaju obciążenia wodą. Dopiero prawidłowe zaszeregowanie obciążenia umożliwia dobranie trwale skutecznej hydroizolacji budowlanej. Norma DIN 18195 wyróżnia w częściach 4-6 obciążenie wodą jako cztery następujące przypadki:

Wilgoć gruntowa (część 4)

Wilgoć gruntowa to woda znajdująca się w gruncie, związana kapilarnie. Podlega transportowi kapilarnemu także w kierunku przeciwnym do działania siły ciężkości. Wilgoć gruntowa, powodująca minimalne obciążenie wodą, jest zawsze obecna w gruncie.

Ten najniższy stopień obciążenia wodą można przyjmować tylko, gdy miejsce budowy do wystarczającej głębokości pod fundamentem, składa się z gruntów niespoistych. To samo odnosi się do gruntu, którym wypełniono wykopy: może być to na przykład piasek lub żwir o współczynniku przepuszczalności gruntu (K) co najmniej K > 10-4 m/s.
Woda powierzchniowa i deszczowa może przesiąkać do poziomu wody gruntowej, bez wywierania ciśnienia hydrostatycznego na hydroizolację.

Niespiętrzająca się woda przesiąkająca (część 4)

Niespiętrzająca się woda przesiąkająca obciąża hydroizolację dokładnie tak jak w przypadku obciążenia wilgocią gruntową. Aby zapewnić trwałą ochronę przed tym przypadkiem obciążenia należy zawsze wykonać system drenażowy na ścianach
i w gruncie zgodnie z DIN 4095.

System drenażu składa się z drenażu opaskowego ułożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz elementów drenujących na ścianach, które
mogą jednocześnie stanowić warstwę ochronną dla hydroizolacji budowlanej.

Czasowo spiętrzająca się woda przesiąkająca (część 6)

Czasowo spiętrzająca się woda przesiąkająca wywiera na hydroizolację ciśnienie hydrostatyczne. Przez spoiste grunty woda nie może wystarczająco szybko przesiąkać do poziomu wody gruntowej i dlatego spiętrza się.

Maksymalna głębokość posadowienia fundamentu wynosi 3 m poniżej poziomu terenu. Pomierzony poziom wody gruntowej musi znajdować się co najmniej 30 cm poniżej dolnej krawędzi płyty fundamentowej. O ile to możliwe, należy go określić na podstawie wieloletnich obserwacji.

Woda pod ciśnieniem, działająca od zewnątrz (część 6)

Woda pod ciśnieniem działająca od zewnątrz stanowi dla hydroizolacji takie samo obciążenie jak w przypadku czasowo spiętrzającej się wody przesiąkającej. Różnica polega na tym, że pomierzony poziom wody gruntowej znajduje się mniej niż 30 cm poniżej dolnej krawędzi płyty fundamentowej.

Grubowarstwowe powłoki bitumiczne modyfikowane tworzywami sztucznymi (KMB) w odpowiednich systemach stosowane są z powodzeniem od dziesiątków lat do wykonywania hydroizolacji przy takim obciążeniu wodą..