Weiter nach unten scrollen
Multi-Baudicht 2K: genialna hydroizolacja hybrydowa!

Akcja Promocyjna / ZAREJESTRUJ SIĘ

* Wszystkie zaznaczone pola są obowiązkowe i muszą być wypełnone

załadowanych plików:

dozwolone formaty: pdf,jpg,png
maks. rozmiar pliku: 2,0 MB


załadowanych plików:

dozwolone formaty: pdf,jpg,png
maks. rozmiar pliku: 4,0 MB


załadowanych plików:

dozwolone formaty: pdf,jpg,png
maks. rozmiar pliku: 4,0 MBMulti-Baudicht 2K

 • Szczelna wobec wody pod ciśnieniem, także bez wkładki zbrojącej
 • Mostkuje rysy o szerokości powyżej 2 mm
 • Wysoka elastyczność i rozszerzalność
 • Zbadana pod kątem odporności na ujemne ciśnienie wody wg. instrukcji WTA 4-6  
 • Sprawdzona wytrzymałość na ściskanie
 • Schnie w ciągu mniej niż 18 godzin
 • Odporna na UV
Dotychczas produkt oceniono 16 razy. Wyślij ocenę.

ECO 1K

Jednoskładnikowa bitumiczna powłoka grubowarstwowa wypełniana polistyrenem

Obszary zastosowań

Stykająca się z gruntem hydroizolacja dla przypadków obciążeń 4, 5, 6 wg DIN 18195

 • Ściany piwnic, fundamenty, płyty fundamentowe
 • Przepusty w murze w przypadku wilgoci gruntowej i niespiątrzającej się wody przesiąkającej

Właściwości

 • Odporna na wody ageresywne wobec betonu, do stopnia "silnie agresywne" wg DIN 4030
 • Odporna na glony, zgniliznę i sól drogową
 • Nie zawiera rozpuszczalników

ECO 2K

Mostkujaca rysy, dwuskładnikowa, grubowarstwowa powłoka bitumiczna z wypełniaczem styropianowym.

Obszary zastosowań

 • Hydroizolacja na powierzchniach stykających się z gruntem dla przypadków obciążenia wodą wg DIN 18195-4, 5, 6 oraz przeciw wodzie napierającej od zewnątrz
 • Klej do montażu izolacji termicznej na ścianach piwnic
 • Na powierzchnie pionowe i poziome
 • Izolacja miedzywarstwowa pod jastrychami w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, na balkonach (pod którymi nie ma pomieszczeń mieszkalnych) i tarasach (pod którymi nie ma pomieszczeń mieszkalnych)

Właściwości

Elastyczna, mostkuje rysy

 • Odporna na wody agresywne wobec betonu do stopnia „silnie agresywne” wg DIN 4030
 • Odporna na glony, gnicie i sole drogowe
 • Nie zawiera rozpuszczalników

 

 

Multi-Baudicht 2K: Genialna hydroizolacja hybrydowa

Multi-Baudicht 2K łączy właściwości mostkujących rysy, mineralnych szlamów uszczelniających (MDS) oraz modyfikowanych tworzywami sztucznymi grubowarstwowych powłok bitumicznych (KMB/PMB) i nadaje się do stosowania we wszystkich zakresach hydroizolacji budowlanych.

Wersja wyrobu Multi-Baudicht 2K z roku 2015 jest całkowicie nowym produktem ze „starą” nazwą.

System hybrydowego spoiwa został udoskonalony w taki sposób , że jest on w stanie - niezależnie od warunków atmosferycznych i w najkrótszym czasie - wyschnąć, całkowicie zsieciować i ekstremalnie szybko przereagować z modyfikowanym dodatkiem na bazie granulatu gumowego.

W porównaniu z wersją poprzednią znacznie podwyższono uzyskiwaną grubość suchej warstwy i przez to zmniejszono zużycie. Dodatkowo udało się wyeliminować odszczepianie się amoniaku, w związku z czym nawet w przypadku stosowania hydroizolacji wewnątrz pomieszczeń nie powstaje nieprzyjemny zapach.

Ponadto jej elastyczność, odporność na nacisk oraz przyczepność spełniają najwyższe wymagania na wszystkich podłożach.
W przypadku Multi-Baudicht 2K całkowicie odpadają uciążliwe odczekiwanie i skomplikowane cykle nakładania kolejnych warstw.

REGULAMIN Promocji „BUDUJESZ? POKAŻ!” Dla firm wykonawczych korzystających z produktów Remmers

I. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem akcji „BUDUJESZ? POKAŻ” zwanej dalej Promocją jest Remmers Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Sowia 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156175, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Organizatorem.

1.2 Promocja trwa od 01.08 - 30.11.2016 r.

1.3 Obszar promocji obejmuje terytorium Polski.

1.4 Promocja dotyczy zakupu produktów firmy REMMERS o nazwie „Multi-Baudicht 2K” oraz „ECO”, w okresie promocyjnym liczonym od 01.08 - 30.11.2016 r.

1.5 Uczestnikami promocji mogą być zarówno osoby fizyczne jak i jednoosobowo przedstawiciele firm wykonawczych z branży budowlanej. Promocja nie obejmuje pracowników i przedstawicieli firmy Remmers.

1.6 Promocja polega na zakupie wybranego produktu REMMERS objętego akcją.

1.7 Zasady:

a) Uczestnik dokonuje zakupu produktu „Multi-Baudicht 2K” lub „ECO”

b) Uczestnik przygotowuje 2 fotografie produktu na tle budowy, na której produkt ten został zastosowany.

c) Uczestnik dokonuje rejestracji na stronie www.mb2k.pl i załącza w formularzu 2 fotografie oraz kopię dowodu zakupu sfotografowanych produktów Remmers.

1.8 Informacje na temat Promocji rozpowszechniane będą poprzez materiały informacyjne (mailing, broszura akcji, formularz zgłoszeniowy, dystrybuowane w prasie, Internecie, przez przedstawicieli firmy Remmers, oraz na stronie internetowej www.mb2k.pl, przygotowanej specjalnie na potrze-by promocji.

II. Warunki uczestnictwa w promocji

2.1 Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja warunków regulaminu.

2.2 Aby wziąć udział w promocji należy:

a) Spełnić warunki uczestnictwa w Promocji wymienione w punktach: 1.5. – 1.6

b) Brać czynny udział w promocji, dokonywać zakupu palet produktów „Multi-Baudicht 2K” oraz „ECO” marki Remmers, w czasie trwania Promocji.

c) Wykonać zadania zawarte w zasadach, w pkt. 1.7.

III. Nagrody i zasady ich przyznawania w promocji „WYZWANIE REMMERS”

3.1. Nagrody w Promocji:

a) Koszulka Polo

b) Torba podróżna ze stelażem

c) Paca do Multi-Baudicht 2K

d) Kombinezon roboczy

e) Mieszadło do Multi-Baudicht 2K

f) Zestawy niespodzianki zawierające nagrody o niskiej wartości

3.2. Zasady przyznawania nagród w Promocji:

Nagrody przyznawane będą na podstawie wyboru Jury, polegającego na subiektywnej ocenie prac uczestników.

3.3 Nadzór nad przebiegiem Promocji w części konkursowej, w tym wyłonienie zwycięzców, rozpatrywanie reklamacji, należeć będzie do komisji zwanej Jury w składzie trzech przedstawicieli Organizatora.

3.4 Ogłoszenie listy nagrodzonych nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 r. Zwycięzcy zostaną poinformowani indywidualnie, drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.

3.5 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych zdjęć oraz do ich nieodpłatnego wykorzystania w dowolnej formie i w dowolnym terminie.

3.6 Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim, zamiana nagrody na równowartość pieniężną lub na inne nagrody są niedopuszczalne.

3.7 Wszystkich uczestników obowiązują przepisy prawno-podatkowe obowiązujące na terytorium Polski.

VI. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji. Terminy przedawnienia roszczeń

4.1. Wszelkie reklamacje z tytułu udziału w niniejszej Promocji można zgłaszać na piśmie, na adres Remmers Polska Sp. z o.o., przez cały czas trwania promocji oraz w ciągu 14 dni od zakończenia akcji – to jest najpóźniej do dnia 15.12.2016 roku (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane.

4.2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Remmers Polska Sp. z o.o., w tym w części konkursowej przez komisję, o której mowa w punkcie 3.3, w terminie 9 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego regulaminu.

4.4. Decyzje Remmers Polska Sp. z o.o., w tym w części konkursowej komisji, o której mowa w punkcie 3.3, w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej, są one ostateczne i wiążące. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

V. Postanowienia końcowe

5.1 Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji.

5.2 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom promocji w siedzibie Remmers Polska Sp. z o.o. oraz na stronie www.mb2k.pl

5.3 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.4 Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Poznaniu.

Regulamin - wersja do druku

 

 

Obszary zastosowań

 • Szybka zewnętrzna i wewnętrzna hydroizolacja elementów budowlanych oraz piwnic
 • Izolacja przeciwwodna pionowych i poziomych powierzchni w nowobudowanych i istniejących obiektach, w strefie kontaktu z gruntem
 • Uszczelnienie wobec wody napierającej od zewnątrz, w systemie Kiesol, bez wkładki zbrojącej
 • Głębokość wbudowywania: 3 m w głąb gruntu
 • Łączone konstrukcje budowlane (połączenie z wodoszczelnymi płytami fundamentowymi)
 • Uszczelnienia cokołów
 • Izolacje podpłytkowe
 • Warstwa sczepna  na starych powłokach bitumicznych

Produkty do stosowania w systemie

Tutaj znajdą Państwo produkty które można stosować w systemie z Multi-Baudicht 2K.

Oto przegląd naszych produktów, które można pomocniczo zastosować w systemie z Multi-Baudicht 2K.

Kiesol

Kiesol: Bezrozpuszczalnikowy, płynny,
wzmacniający koncentrat krzemionkujący 1K
Dichtspachtel: Szpachlówka o wysokiej odporności
na siarczany

 

Przegląd zastosowań

Tutaj znajdą Państwo więcej informacji na temat możliwości zastosowania multi-Baudicht 2K

Trwała ODPORNOŚĆ NA UV

więcej na ten temat...

DALSZA OBRÓBKA już po 4 godzinach

więcej na ten temat...

Uszczelnienie tynku

więcej na ten temat...

Wysoka przyczepność w każdej sytuacji

więcej na ten temat...

ODPORNOŚĆ NA NACISK przy ekstremalnych obciążeniach

więcej na ten temat...

Niezrównana ELASTYCZNOŚĆ

więcej na ten temat...

Szybsza, niż wszystkie poprzednie

więcej na ten temat...

Broszura na temat Multi-Baudicht 2K

Oto obszerne informacje o naszym produkcie: Produkt Multi-Baudicht 2K

Wywiad z managerem produktu, Jensem Engelem

 • Ten produkt łączy trzy dotychczas nie dające się zjednoczyć właściwości.

  Wywiad z Jensem Engelem
  więcej na ten temat...

Referencje i przykłady zastosowań

Oto niektóre spośród zrealizowanych już projektów.
Chętnie przyjmiemy również Państwa zdjęcie do naszej bazy obiektów referencyjnych.

Multi-Baudicht 2K to coś dla Państwa?

Na stronie szczegółówych danych produktu uzyskają Państwo dalsze informacje i bliższe parametry techniczne produktu.

Porozmawiaj z nami

Chętnie doradzimy osobiście.
loading

* pola obowiązkowe