• Impregnat gruntujący do drewna

  Nr art. 206620

  Impregnat gruntujący do drewna

  Rozpuszczalnikowy impregnat ochronny do drewna, profilaktycznie zabezpieczający przed sinizną, zgnilizną i insektami

  Kolor: bezbarwny | 2066
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Wskazówki bezpieczeństwa

  • Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo żywica alkidowa
  Gęstość (20 °C) ok. 0,81 g/cm³
  Zapach rozpuszczalnikowy, po wyschnięciu bez zapachu
  Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 3 ok. 28 s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
  • Jako warstwa gruntująca pod powłoki lazurujące i kryjące

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Profilaktyczna ochrona przed grzybami przebarwiającymi drewno (sinizna), grzybami niszczącymi drewno (zgnilizna) i owadami
  • Odporny na pęcznienie, reguluje wilgotność drewna
  • Zawiera rozpuszczalniki o nikłym zapachu
  • Zapewnia dobrą przyczepność następnych powłok
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

  • Sposób stosowania
   • pędzel
   • Wymieszać przed użyciem
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Malować pędzlem.

    Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna.

    Dalsze szczegóły dotyczące stosowania i dane techniczne produktu zawarte są w aktualnej Instrukcji Technicznej, do pobrania na stronie www.remmers.pl

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 24 godz.
   • W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku.

    Produkt należy stosować wyłącznie na surowym drewnie

   • Suszenie

    Ok. 24 godzin w temp. 20°C i przy 65 % wilgotności względnej powietrza (w.w.p.).

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Szczotka z naturalnego włosia, szczotka do powierzchni

   • Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345)

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

  • Zużycie
   • Profilaktyczną skuteczność wobec sinizny i zgnilizny uzyskuje się po nałożeniu 140 - 160 ml/m². Zgodnie z naszym doświadczeniem zazwyczaj niezbędne jest nałożenie dwóch warstw, aby uzyskać wskazaną ilość nałożonego materiału.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

    Kod odpadu 03 02 02* środki do konserwacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.