• Induline LW-790

  Nr art. 796005

  Induline LW-790

  Wodna, lazurująca międzywarstwa i powłoka końcowa do aplikacji natryskowej

  Wariant
  Kolor: bezbarwny | 7960
  Kolor: bezbarwny | 7960
  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo akryl
  Gęstość (20 °C) około 1,04 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Pigmenty światłotrwałe pigmenty tleknkowożelazowe o wysokiej przezroczystości
  Lepkość około 3500 mPas

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Jako międzywarstwa i powłoka końcowa.
  • Do aplikacji jedno- i wielowarstwowej

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Dobra rozlewność
  • Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
  • Odporność na UV, stabilność kolorów
  • Bardzo mała tendencja do przejściowego powstawania plam wodnych
  • Długie okresy między renowacjami
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Podłoże należy przygotować nakładając odpowiednie powłoki gruntujące i międzywarstwy, w razie potrzeby wykonując szlif pośredni.

    Spoiny parapetowe należy ewentualnie zabezpieczyć za pomocą środka Induline V-Fugenschutz (art. 3495) lub Induline AF-920 (art. 7732).

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • natrysk airmix/airless
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +30 °C.

   • Przed użyciem materiał należy starannie wymieszać.

    Podane wartości odnoszą się do materiału w stanie nierozcieńczonym. Najlepszy rezultat aplikacji natryskowej uzyskuje się, gdy temperatura materiału mieści się w przedziale 15 do 20 °C.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

    Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i w temperaturach poniżej 15 °C lub przekraczających 30 °C

    W przypadku dębiny zawarte w niej garbniki w kontakcie z wodorozcieńczalnymi lazurami dyspersyjnymi mogą powodować powstawanie ciemnych przebarwień.

    Aby zapobiec aktywacji zawartych w drewnie garbników, należy przeprowadzić suszenie wymuszone.

    Wersja bezbarwna nie nadaje się do stosowania na płaszczyznach zewnętrznych, narażonych na bezpośrednie zwietrzanie.

    W przypadku stosowania bezbarwnej międzywarstwy mogą wystąpić odchylenia koloru od prezentowanych we wzorniku barw.

    W odniesieniu do dopuszczalnych grubości suchej warstwy należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie katalogowej VFF HO.03.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka uzyskuje po około 1 godzinie, do szlifowania i dalszego lakierowania nadaje się po około 4 godzinach (w temp. 23 °C i przy 50 % w.w.p.) Szlifowanie i dalsze lakierowanie w przypadku suszenia wymuszonego: po około 20 minutach odparowywania (w temp. ok. 20 °C i przy 65 - 75 % w.w.p.) / 75 minut suszenia (ok. 45 °C, owiew 1 m/s) / 20 minut schładzania

    Stosowanie produktu w temperaturze niższej, niż podana w instrukcji, lub w warunkach wyższej wilgotności, albo przekraczanie maksymalnej grubości warstwy prowadzą do opóźnienia schnięcia i do inkluzji hydrofilnych emulgatorów. Powoduje to wzrost ryzyka przejściowego pojawiania się plam wodnych, Zjawisko to maleje ze wzrostem utwardzenia powłoki.

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby rozcieńczać wodą (maksymalny dodatek = 5 %).

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airmix/airless
   • Ręczne pistolety natryskowe, automaty natryskowe

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 150 ml - 275 ml / m² na jedną warstwę
   • 150 - 275 ml/m² (plus strata na rozprysk) (co odpowiada mokrej warstwie o grubości: 150 - 275 µm. Grubość suchej warstwy: 50 - 100 µm)

  • Wskazówki ogólne
   • Zamknięcie:

    Materiały uszczelniające muszą wykazywać tolerancję w kontakcie z powłokami i można je nanosić dopiero wówczas, gdy powłoka malarska dobrze wyschnie.

    Należy stosować wyłącznie profile nie zawierające plastyfikatorów.

    Przygotowanie konsystencji do aplikacji pędzlem:

    Poprzez zastosowanie tego produktu razem z Induline Mix & Go można sporządzić nadający się do nanoszenia pędzlem lakier do odświeżania i wykonywania poprawek.

    Pielęgnacja i renowacja:

    Drewno stosowane na otwartej przestrzeni narażone jest na silne obciążenia klimatyczne i środowiskowe. Powłoki podlegają naturalnym procesom starzenia się, ścierania i degradacji. Rozkład przebiega zależnie od poziomu działających na drewno obciążeń (łagodnie, średnio lub intensywnie) Na elemencie budowlanym lub całej budowli mogą wystąpić różne stadia zwietrzenia. Aby drewnianym elementom budowlanym zapewnić skuteczną ochronę na wiele lat, warto raz do roku kontrolować ich powierzchnię. Ewentualne uszkodzenia należy po uprzednim oczyszczeniu bezzwłocznie naprawić.

    Do czyszczenia i pielęgnacji polecamy Pielęgnat do okien drewnianych (art. 2745) lub Pielęgnat do drzwi drewnianych (art. 2746).

    Powłoka renowacyjna z Aqua HSL-35 (7120) i Aqua DSL-55 (7220) lub HSL-30 (7100) i Langzeit-Lasur UV (2234)

    ---

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.