Nr art. 087210

  BIT 1K [basic]

  Bezrozpuszczalnikowa, jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, bitumiczna powłoka grubowarstwowa z dodatkiem polistyrenu

  Wariant
  0872 | BIT 1K
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Baza Emulsja polimerowo-bitumiczna z polistyrenem
  Gęstość gotowej mieszanki ok. 0,75 kg/l
  Czas przeschnięcia
  (20 °C / 70 % w.w.p.)
  ok. 72 godz. (zależnie od warunków atmosferycznych i grubości świeżej warstwy podany czas może się wydłużyć lub skrócić)
  Konsystencja pasta, tiksotropowa
  Mostkowanie rys ≥ 2 mm
  Badanie ciśnienia szczelinowego (DIN 15820) Badanie zaliczone
  Sucha pozostałość ok. 80% obj.

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Jako stykające się z gruntem uszczelnienie w nowym budownictwie i w obiektach istniejących
  • Klasa oddziaływania wody W1.1-E, W1.2-E, W-2.1, W3-E oraz W4-E wg DIN 18533
  • Izolacja przeciwwilgociowa istniejących budowli zg. z instrukcją WTA 4-6
  • Uszczelnianie cokołów

  Właściwości

  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Szczelność wobec wody pod ciśnieniem
  • Duża elastyczność, rozszerzalność i zdolność mostkowania rys
  • Sprawdzona szczelność wobec radonu
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Równe, mineralne podłoże.

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

    Przygotować podłoże betonowe na połączeniu ściany z podstawą poprzez obróbkę mechaniczną.

    Dopuszczalne są powierzchnie matowo wilgotne.

    W razie potrzeby wykonać zabezpieczenie przed wilgocią podciąganą od podłoża.

   • Przygotowania

    Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.

    Narożniki i krawędzie należy zaokrąglić lub sfazować.

    Narożniki wewnętrzne zaokrąglić za pomocą odpowiedniej zaprawy mineralnej.

    Zagłębienia > 5 mm należy wypełnić mineralną zaprawą.

    Nasiąkliwe odłoża mineralne należy zagruntować preparatem krzemionkującym Kiesol MB. Podłoża nienasiąkliwe zagruntować za pomocą Remmers BIT Primer [basic] rozcieńczonym wodą w proporcji 1:10).

    W razie konieczności skonsolidowania podłoża (renowacji) należy je zagruntować preparatem Remmers Kiesol (roztwór w proporcji 1:1 z wodą)

    Jako warstwę kontaktową i w celu uniknięcia powstawania pęcherzy, należy nanieść sporządzoną z produktu szpachlówkę drapaną.

  • Sposób stosowania
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +35 °C.

   • Produkt gotowy do zastosowania, może być pobierany wprost z opakowania.

    Usunąć zaschnięty materiał przylegający do krawędzi pojemnika.

    Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach.

    W razie potrzeby w pierwszej warstwie uszczelnienia zatopić tkaninę zbrojącą Armierungsgewebe.

  • Wskazówki wykonawcze
   • W przypadku materiałów hydroizolacyjnych, które mają być stosowane w postaci płynnej, bezpośrednie działanie promieni słonecznych i/lub wiatru może przyspieszyć tworzenie się błony.

    Nakładanie kolejnych warstw uszczelnienia rozpoczynać dopiero po nabraniu przez poprzednią wystarczającej odporności na uszkodzenia.

    Świeżo pokryte powierzchnie w stanie świeżym należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem i osiadaniem kondensatu.

    Wyschniętą powłokę należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym i oddziaływaniem ultrafioletu.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Łyżka czerpakowa (art. 4103), paca gładka stalowa (art. 4004), kielnia dystansowa (art. 4000), odpowiednie urządzenie do aplikacji natryskowej

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

    Zaschnięty materiał usunąć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101 (0978).

  • Przechowywanie/trwałość
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Ok. 1,2 l/m²/mm grubości suchej warstwy Szczegóły: patrz tabela zużyć w rozdziale "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Klasa oddziaływania wody
    (wg DIN E 18533)

    Grubość suchej warstwy
    (mm)
    Grubość mokrej warstwy
    (mm)
    Ilość nakładanego materiału
    (l/m²)
    Wydajność 30 l
    (m²)
    W1-E
    Wilgoć gruntowa i woda nienapierając

    ≥ 3 ok. 4,0 ok. 4,0 ok. 7,5
    W3-E
    Nienapierająca woda na stropie przykrytym gruntem

    ≥ 4 ok. 5,0 ok. 5,0 ok. 6,0
    W4-EWoda rozbryzgowa na cokole ściany i woda kapilarna w ścianach stykających się z gruntem i pod nimi
    ≥ 3 ok. 4,0 ok. 4,0 ok. 7,5
    Dodatek na grubość powłoki zgodnie z DIN 18533
    du = szpachlówka drapana - zużycie ok. 0,5 kg/m² (w zależności od podłoża)
    dv = - z pacą dystansową (z regulacją grubości warstwy) nie jest konieczna
             - bez pacy dystansowej - zużycie ok. 0,7 kg/m² (dmin = 4 mm)

  • Wskazówki ogólne
   • Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Ustalenia specjalne oraz świadectwa badań zamieszczone są w Internecie, pod adresem www.remmers.pl.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.