Nr art. 1087130

  BIT 2K [basic]

  Bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywem, grubowarstwowa powłoka bitumiczna 2K z dodatkiem polistyrenu

  Wariant
  010871 | BIT 2K
  Jedn. opak.

  Uwaga:
  Produkt w tej wielkości opakowania jest wycofanym z produkcji i dlatego dostępny będzie tylko do wyczerpania zapasów magazynowych.

  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość gotowej mieszanki ca. 0,75 kg/l
  Czas przeschnięcia
  (20 °C / 70 % w.w.p.)
  < 48 godzin
  Konsystencja pasta
  Mostkowanie rys ≥ 2 mm
  Badanie ciśnienia szczelinowego (DIN 15820) Wymagania spełnione
  Sucha pozostałość ok. 90 % obj.

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Jako stykające się z gruntem uszczelnienie w nowym budownictwie i w obiektach istniejących
  • Klasa oddziaływania wody W1.1-E, W1.2-E, W-2.1, W3-E oraz W4-E wg DIN 18533
  • Izolacja przeciwwilgociowa istniejących budowli zg. z instrukcją WTA 4-6
  • Uszczelnianie cokołów

  Właściwości

  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Szczelność wobec wody pod ciśnieniem
  • Duża elastyczność, rozszerzalność i zdolność mostkowania rys
  • Sprawdzona szczelność wobec radonu
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Równe, mineralne podłoże.

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

    Przygotować podłoże betonowe na połączeniu ściany z podstawą poprzez obróbkę mechaniczną.

    Dopuszczalne są powierzchnie matowo wilgotne.

    W razie potrzeby wykonać zabezpieczenie przed wilgocią podciąganą od podłoża.

   • Przygotowania

    Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.

    Narożniki i krawędzie należy zaokrąglić lub sfazować.

    Narożniki wewnętrzne zaokrąglić za pomocą odpowiedniej zaprawy mineralnej.

    Zagłębienia > 5 mm należy wypełnić mineralną zaprawą.

    Nasiąkliwe odłoża mineralne należy zagruntować preparatem krzemionkującym Kiesol MB. Podłoża nienasiąkliwe zagruntować za pomocą Remmers BIT Primer [basic] rozcieńczonym wodą w proporcji 1:10).

    W razie konieczności skonsolidowania podłoża (renowacji) należy je zagruntować preparatem Remmers Kiesol (roztwór w proporcji 1:1 z wodą)

    Jako warstwę kontaktową i w celu uniknięcia powstawania pęcherzy, należy nanieść sporządzoną z produktu szpachlówkę drapaną.

  • Przygotowanie
   • Pojemnik kombi

    Przed dodaniem do emulsji bitumicznej składnik proszkowy należy rozluźnić.

    Usunąć zaschnięty materiał przylegający do krawędzi pojemnika.

    Masę bitumiczną krótko przemieszać.

    Rozluźniony proszek wysypać na powierzchnię emulsji bitumicznej.

    Po ok. 30 sekundach przerwać mieszanie. Pozwolić wydostać się zamkniętym pęcherzom powietrza przez podniesienie nieruchomego mieszadła.

    Zgarnąć resztki proszku znajdujące się na brzegach pojemnika.

    Kontynuować mieszanie przez minimum 2 minuty.

    Przez cały czas mieszania mieszadło kotwicowe musi pozostawać na dnie pojemnika.

    Patrz instrukcja mieszania.

  • Sposób stosowania
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +35 °C.

   • Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach.

    W razie potrzeby w pierwszej warstwie uszczelnienia zatopić tkaninę zbrojącą Armierungsgewebe.

  • Wskazówki wykonawcze
   • W przypadku materiałów hydroizolacyjnych, które mają być stosowane w postaci płynnej, bezpośrednie działanie promieni słonecznych i/lub wiatru może przyspieszyć tworzenie się błony.

    Nakładanie kolejnych warstw uszczelnienia rozpoczynać dopiero po nabraniu przez poprzednią wystarczającej odporności na uszkodzenia.

    Świeżo pokryte powierzchnie w stanie świeżym należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem i osiadaniem kondensatu.

    Wyschniętą powłokę należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym i oddziaływaniem ultrafioletu.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Mieszadło kotwicowe (4249), łyżka czerpakowa (4103), paca stalowa gładka (4004), paca dystansowa (4000)

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

    Zaschnięty materiał usunąć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101 (0978).

  • Przechowywanie/trwałość
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Ok. 1,2 l/m²/mm grubości suchej warstwy Ok. 1,5 l/m²jako klej do płyt termoizolacyjnych Szczegółowe informacje: patrz tabela zużyć

  • Przykłady zastosowań
   • Klasa oddziaływania wody
    (wg DIN E 18533)

    Grubość suchej warstwy
    (mm)
    Grubość mokrej warstwy
    (mm)
    Ilość nakładanego materiału
    (l/m²)
    Wydajność 30 l
    (m²)
    W2.1-E*
    Umiewrkowane oddziaływanie wody napierającej (gzagłębienie ≤ 3 m)

    ≥ 4ok. 4,7ok. 4,7ok. 6,4
    W3-E
    Nienapierająca woda na stropie przykrytym gruntem

    ≥ 4 ok. 4,7 ok. 4,7 ok. 6,4
    W4-E
    Woda rozbryzgowa na cokole ściany i woda kapilarna w ścianach stykających się z gruntem i pod nimi

    ≥ 4 ok. 4,7 ok. 3 ok. 8,5
    Dodatek na grubość warstwy zg. z DIN 18533
    du = szpachlówka drapana - zużycie ok. 0,5 l/m² (zeleżnie od podłoża)
    dv = - nie wymagane przy zastosowaniu pacy dystansowej
            - bez pacy dystansowej zużycie wynosi około. 0,6 l/m² (dmin = 4mm)

  • Wskazówki ogólne
   • Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Ustalenia specjalne oraz świadectwa badań zamieszczone są w Internecie, pod adresem www.remmers.pl.

    H_M_32

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.