• BSP RZ Historic

  Nr art. 056825

  BSP RZ Historic

  Zaprawa oparta na cemencie romańskim

  Kolor: szarobeżowy (kolor własny) | 0568
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie 7 dni: > 1 N/mm²
  28 dni: > 4 N/mm² (M 2,5)
  Dynamiczny moduł Younga około 9.000 N/mm²
  Rozpływność około 26 cm
  Gęstość objętościowa świeżej zaprawy około 2,2 kg/dm³
  Największe ziarno 2 mm
  Zawartość porów powietrznych ≤ 5 %
  Zapotrzebowanie wody około 15 %, co odpowiada 1,5 l/10 kg
  Klasa wytrzymałości na ściskanie CS III

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Podłoża mineralne w strefach suchych, wilgotnych, mokrych i podwodnych
  • Do wypełniania spoin i pustych miejsc w murach historycznych budowli

  Właściwości

  • Historyczne spoiwo oparte na recepturze z XIX stulecia
  • Dobra rozpływność
  • Szybko wiąże
  • Powolny rozwój wytrzymałości
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
  • Cement naturalny, produkowany od ponad 150 lat pod niezmienianą nazwą cementu romańskiego. Palony tradycyjnie w niskiej temperaturze w piecu szybowym margiel wapienny z epoki kredy.
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

    Odsłonić przypowierzchniowe ziarno.

  • Sposób stosowania
   • polewanie
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • W razie potrzeby wykonać szalunek.

    Zalewanie odbywa się zazwyczaj bez przerw tylko z jednej strony lub jednego narożnika.

    W trudniejszych przypadkach można dodatkowo wibrować.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • polewanie
   • Mieszadło Collomix® KR HF 120 (4292), lejek uniwersalny (4082), szybkozłączka (4542)

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • W stanie suchym, w nienaruszonych opakowaniach: około 6 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 1,9 kg/l wypełn. przestrzeni
   • około 1,9 kg/l wypełnianej przestrzeni

  • Wskazówki ogólne
   • Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej