• VSM RZ Historic
 • VSM RZ Historic
  • VSM RZ Historic
  • VSM RZ Historic

  Nr art. 056706

  VSM RZ Historic

  Szybkowiążąca zaprawa oparta na cemencie romańskim

  Kolor: szarobeżowy | 0567
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Reakcja na ogień klasa A1
  Wytrzymałość na ściskanie 1 d: ≥ 1,0 N/mm²
  28 d: ≥ 3,0 N/mm²
  90 d: ≥ 4,0 N/mm²
  Dynamiczny moduł Younga około 10000 N/mm²
  Gęstość objętościowa świeżej zaprawy około 2,05 kg/dm³
  Największe ziarno około 2 mm
  Zawartość porów powietrznych ≤ 8 %
  Gęstość nasypowa około 1,5 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody około 1 l/6 kg
  Klasa wytrzymałości na ściskanie CS III

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Wzmacnianie i wymiana kamienia naturalnego
  • Do wszystkich starych zapraw z cementu romańskiego

  Właściwości

  • Szybko wiąże
  • Powolny rozwój wytrzymałości
  • Dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału
  • Dobra odporność na zwietrzanie
  • Materiał nie ma cech hydrofobowych
  • Cement naturalny, produkowany od ponad 150 lat pod niezmienianą nazwą cementu romańskiego. Palony tradycyjnie w niskiej temperaturze w piecu szybowym margiel wapienny z epoki kredy.
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy wstępnie zwilżyć.

  • Sposób stosowania
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 20 min.
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

   • Zarabiać tylko taką ilość materiału, ile można zużyć w ciągu 20 minut.

    Czas oczekiwania przed nałożeniem kolejnych warstw: co najmniej 24 godziny.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    W przypadku różnych szarż możliwe jest wystąpienie nieznacznych odchyleń kolorystycznych!

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Mieszarka, paca, paca stalowa, szpachla

   • Narzędzia umyć wodą przed związaniem zaprawy.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W stanie suchym, w nienaruszonych opakowaniach: około 6 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,8 kg / l wypełn. przestrzeni
   • Ok. 1,7 kg/l pustej przestrzeni

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Kolor niestandardowy według numeru koloru (nr MF, wzorniki, NCS itp.) lub poprzez nadesłanie próbki-wzorca (w przypadku zmiennych barw żądany kolor należy jednoznacznie zaznaczyć).

    Kolor, jaki stabilizuje się po wyschnięciu i stwardnieniu jest uzależniony od panujących warunków otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przykład powierzchnia wygładzona w stanie świeżym sprawia wrażenie jaśniejszej, niż wygładzona później lub uszorstniona. Różne uziarnienia tego samego artykułu mogą prowadzić do powstania nieznacznych różnic koloru. Podłoża zawilgocone od spodu mogą powodować przebarwienia.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Alkaliczne spoiwa mogą rozpuszczać metale nieżelazne.

    Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej