• iQ-Top SLS

  Nr art. 023020

  iQ-Top SLS

  Szpachlówka zbrojona i cienkowarstwowa

  Kolor: iQ-Top SLS | 0230
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Współczynnik AW 13,32 kg/(m²h0,5)
  Reakcja na ogień klasa A1
  Gęstość nasypowa około 0,8 kg/dm³
  w80 0,0317 m³/m³
  Zapotrzebowanie wody 7,0 - 7,5 l / 20 kg
  Opór dyfuzji pary wodnej µ 14
  wsat 0,5211 m³/m³
  Przewodność cieplna λ 0,479 W/(m•K)
  Klasa wytrzymałości na ściskanie CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • Tynk zbrojony i cienkowarstwowy w systemie iQ-Therm

  Właściwości

  • Zwalcza pleśnie
  • Przepuszcza parę wodną
  • Wysoka aktywność kapilarna
  • Całkowita grubość warstwy około 5 mm
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

  • Sposób stosowania
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Produkt nakładać odpowiednimi narzędziami jako warstwę kontaktową.

    Materiał nakładać za pomocą pacy ząbkowanej, warstwą o grubości 3 mm.

    Tkaninę zbrojącą należy wbudować na głębokości równej jednej trzeciej grubości tynku. Pasy tkaniny powinny się nakładać na szerokości około 10 cm.

    Drugą warstwę nakładać świeże na świeże.

    Ściągnąć na gładko za pomocą odpowiedniego narzędzia.

    Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Zależnie od warunków panujących w otoczeniu, w pomieszczeniach ogrzewanych lub w przypadku przeciągów powierzchnię należy zabezpieczyć przed zbyt szybkim wyschnięciem poprzez jej przykrycie folią lub podobnym materiałem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

    W narożnikach otworów budowli należy wbudować dodatkowe zbrojenie przekątne.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Mieszarka, paca gladka, kielnia, paca filcowa, paca gąbkowa, paca zębata, aluminiowa łata do ściągania

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 0,9 kg / mm gr. warstwy / m²
   • około 0,9 kg/m²/mm grubości warstwy

  • Wskazówki ogólne
   • Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zakład produkcyjny: Remmers Baustofftechnik Produktions GmbH, Bad Düben

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.