• Schimmel-Stop

  Nr art. 069384

  Schimmel-Stop

  Specjalny, aktywny środek czyszczący do usuwania zanieczyszczeń biologicznych

  Wariant
  0693 | Schimmel-Stop
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Wskazówki bezpieczeństwa

  • Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 1,01 g/ml
  Odczyn pH około 11

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Do usuwania pleśni z płytek ceramicznych, spoin, kamienia, tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych i innych wodoodpornych podłoży

  Właściwości

  • Czyści samoczynnie
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Sposób stosowania
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Preparat nanosić natryskowo, z odległości około 15 cm, bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię.

    Po pół godzinie powierzchnię wytrzeć wilgotną ścierką.

    W razie potrzeby proces powtórzyć.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Przed pierwszym zastosowaniem produktu należy w niewidocznym miejscu sprawdzić wzajemną tolerancję materiałów.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Metale, które weszły w kontakt z preparatem, natychmiast umyć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

  • Zużycie
   • około 100 ml/m², zależnie od stopnia zanieczyszczenia

  • Wskazówki ogólne
   • Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Nie mieszać z innymi preparatami czyszczącymi.

    Podczas stosowania preparatu pomieszczenie należy dobrze wietrzyć.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.