• iQ-Fill
  • iQ-Fill

  Nr art. 023220

  iQ-Fill

  Szpachlówka powierzchniowa i tynk drobnoziarnisty

  Kolor: stara biel | 0232
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Współczynnik AW 13,32 kg/(m²h0,5)
  Ognioodporność A1
  Największe ziarno 0,5 mm
  Grubość warstwy Jedna warstwa, do 3 mm
  Gęstość nasypowa Ok. 1,2 kg/dm³
  w80 0,017 m³/m³
  Zapotrzebowanie wody 4,5-4,7 l/15 kg
  Przepuszczalność pary wodnej µ < 14
  wsat 0,52 m³/m³
  Przewodność cieplna λ 0,48 W/(m•K)
  Klasa wytrzymałości na ściskanie CS II (1,5-5,0 N/mm²)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do ścian wewnętrznych i sufitów
  • Do wnętrz
  • Do sporządzania drobnoziarnistych, zamkniętych powierzchni tynku nadających się do malowania i tapetowania
  • Klasy jakości powierzchni: Q1 do Q3

  Właściwości

  • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
  • Wysoka aktywność kapilarna
  • Wysoka przyczepność
  • Niewrażliwość na wilgoć
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

  • Sposób stosowania
   • kielnia zębata / listwa zębata
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Warstwa kontaktowa

    Produkt nakładać odpowiednimi narzędziami jako warstwę kontaktową.

     

    Warstwa zbrojąca

    Materiał nakładać za pomocą pacy ząbkowanej, warstwą o grubości 3 mm.

    Siatkę należy osadzić w jeszcze świeżej warstwie zbrojącej.

    Pasy siatki układać na 10 cm zakładkę.

     

    Kształtowanie powierzchni

    Materiał należy nałożyć warstwą o grubości około 2 mm na odpowiednio zwqiązaną warstwę zbrojącą.

    Ściągnąć na gładko za pomocą odpowiedniego narzędzia.

    Po stwardnieniu powierzchnię wykończyć.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Zależnie od warunków panujących w otoczeniu, w pomieszczeniach ogrzewanych lub w przypadku przeciągów powierzchnię należy zabezpieczyć przed zbyt szybkim wyschnięciem poprzez jej przykrycie folią lub podobnym materiałem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

    Dla zwiększenia jakości powierzchni Q3 może być wymagana dodatkowa szpachlówka jako warstwa pośrednia.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • kielnia zębata / listwa zębata
   • Mieszarka, kielnia, paca zębata, paca stalowa, paca gąbkowa, paca filcowa

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,3 kg / mm gr. warstwy / m²
   • Ok. 1,3 kg/m²/mm grubości warstwy, średnio do 3,0 kg/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Nie stosować na podłożach zawilgoconych od spodu.

    Kolor, jaki stabilizuje się po wyschnięciu i stwardnieniu jest uzależniony od panujących warunków otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przykład powierzchnia wygładzona w stanie świeżym sprawia wrażenie jaśniejszej, niż wygładzona później lub uszorstniona. Różne uziarnienia tego samego artykułu mogą prowadzić do powstania nieznacznych różnic koloru. Podłoża zawilgocone od spodu mogą powodować przebarwienia.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.