• iQ-Fix

  Nr art. 022525

  iQ-Fix

  Zaprawa klejowa w systemie iQ-Therm

  Kolor: szary | 0225
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Współczynnik AW 0,3074 kg/(m²h0,5)
  Największe ziarno 0,5 mm
  Gęstość nasypowa około 1,5 kg/dm³
  w80 0,0725 m³/m³
  Zapotrzebowanie wody około 6,5-7,5 l / 25 kg
  Opór dyfuzji pary wodnej µ 18,7
  wsat 0,5044 m³/m³
  Przewodność cieplna λ 0,497 W/(m•K)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do ścian wewnętrznych i sufitów
  • Do klejenia płyt termoizolacji wewnętrznej Remmers iQ-Therm
  • Nadające się do tynkowania mineralne (w tym zawierające siarczany lub gips) materiały i podłoża tworzące ściany

  Właściwości

  • Wiąże hydraulicznie
  • Nie zawiera włókien mineralnych
  • Długi czas otwarty klejenia
  • Nie powoduje osuwania się płyt i ma dobrą przyczepność
  • Przepuszcza parę wodną
  • Wysoka aktywność kapilarna
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

    Podłoża o dużej nasiąkliwości należy zaimpregnować środkiem Tiefgrund W (art. 2842)

    Podłoże wykazujące znaczne nierówności wyrównać - zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchnio przeprowadzić za pomocą SP Levell.

  • Sposób stosowania
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Ewentualnie występujące nierówności podłoża < 8 mm wyrównać za pomocą materiału.

    Nałożenie szpachlówki drapanej zaleca się jako etap przygotowawczy.

    Materiał nałożyć pionowo na podłoże za pomocą pacy zębatej (art. 4560).

    Płyty dociskać, poczynając od dołu.

    Należy uzyskać sklejenie całopowierzchniowe.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Mieszarka, paca stalowa gładka, kielnia, paca zębata

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,4 kg / mm gr. warstwy / m²
   • Około 1,4 kg/m²/mm grubości warstwy; ok. 7 kg/m², wliczając szpachlówke wyrównawczą

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Nadaje się również do stosowania na podłożach zawierających siarczany

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zakład produkcyjny: Remmers Baustofftechnik Produktions GmbH, Bad Düben

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej