• PUR Color OS 11 VS

  Nr art. 607526

  PUR Color OS 11 VS

  Elastyczna warstwa eksploatowana

  Wariant
  6075 | PUR Color OS 11 VS
  Jedn. opak.

  Znajdź dealera

  Tutaj znajdą Państwo wyspecjalizowanych dealerów w pobliżu

  Znajdź dealera
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Mostkująca rysy warstwa eksploatowana, w systemie OS 11a firmy Remmers.

  Właściwości

  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Elastyczność
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Podłoże musi być suche

    Odpowiednim podłożem są powierzchnie przygotowane przy użyciu Remmers PUR Color OS 11 ZS w systemie Remmers Deck OS 11a.

    Warstwę zużywaną należy wbudować najpóźniej 36 godzin po wykonaniu warstwy pływającej

    Należy bezwzględnie przestrzegać podanych czasów otwartych.

    W razie przekroczenia czasu lub wystąpienia niekorzystnychwarunków atmosferycznych (rosa, deszcz ulewny) należy zastosować Remmers PUR Haftvermittler OS 11.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania: komp. A 100 : komp. B 24
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • czas otwarty 30 min
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +30 °C.

   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  6 miesięcy.

  • Zużycie
   • patrz rozdział "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka wylwewana / warstwa zasypywana

    Materiał wypełniony w proporcji 1 : 0,2 w częściach wagowych wylać na przygotowane podłoże, rozprowadzić za pomocą pacy zębatej / rakli zębatej i w razie potrzeby przewałkować wałkiem kolczastym.

    Jeszcze świeżą warstwę bazową należy z nadmiarem obcypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3 - 0,8 mm.

    Co najmniej 1,9 kg/m² spoiwa i 0,4 kg/m² piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,1 - 0,4 mm

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    W ciągu pierwszych 24 godzin po nałożeniu powłokę należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z wodą, aby uniknąć powstawania pęcherzy.

    Należy wkalkulować odpowiednie większe zużycia, mające na celu osiągnięcie minimalnych grubości warstw (pwołoka zużywana), jak również odpowiedniej chropowatości.

    Nie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach dziennego pobytu ludzi.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Należy przestrzegać odpowiednich świadectw badań dla systemów pokładu Remmers OS 11a i pokładu OS 11b.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.