Chroń swoje zdrowie z Remmers Sporenfrei!

©
More

Chroń swoje zdrowie z Remmers Sporenfrei!

©

Chroń swoje zdrowie z Remmers Sporenfrei

Produkt działa zabójczo na zarodniki grzybów i drobnoustroje chorobotwórcze! Nie zawiera aktywnego chloru, organicznych biocydów, aldehydów i związków amonowych!

©

Aplikacja jest technicznie prosta i szybka

Remmers Sporenfrei służy do usuwania z powierzchni i powietrza wewnątrz pomieszczeń, grzybów pleśniowych i drobnoustrojów chorobotwórczych.

 • Aby odkazić powierzchnię, należy nałożyć Remmers Sporenfrei i pozostawić
  na co najmniej 60 minut.
 • Po ponownym umyciu wodą, powierzchnie raz jeszcze potraktować preparatem, aby zapobiec ich ponownemu zarażeniu.
 • Podczas stosowania należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!

Więcej informacji o aplikacji i za stosowaniu

Uwaga!

Remmers Sporenfrei nie jest skuteczny w dezynfekcji skóry, przedmiotów ani innych powierzchni obciążonych wirusem SARS-Cov-2! Stosować wyłącznie w zakresie opisanym w Instrukcji technicznej w części "Obszary stosowania".

Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Stosować wyłącznie w zakresie opisanym w Instrukcji technicznej w części "Bezpieczeństwo / Przepisy". Przed użyciem zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie zawarte w Instrukcji Technicznej, Karcie charakterystyki i dokumentacji technicznej!

  Nr art. 106005

  Sporenfrei

  Nie zawierający chloru koncentrat substancji aktywnych do usuwania pleśni w zanieczyszczonych nimi pomieszczeniach.

  Wariant
  1060 | Sporenfrei
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Wskazówki bezpieczeństwa

  • Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 1,05 g/ml
  Odczyn pH około 3,0

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Do likwidacji zarodników grzybów zawartych w powietrzu w pomieszczeniach
  • Do likwidacji zarodników grzybów pleśniowych na powierzchni elementów budowlanych i elementach wyposażenia
  • Do profilaktyki i ochrony zdrowia w przypadkach obciążenia biologicznego w renowacji budowli

  Właściwości

  • Działa zabójczo na zarodniki i drobnoustroje chorobotwórcze
  • Nie zawiera aktywnego chloru, organicznych biocydów, aldehydów i związków amonowych
  • Preparat tolerowany przez wszystkie typowe podłoża budowlane
  • Sposób stosowania
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Metoda aerozolowa:
    Materiał rozpylić jako aerozol.
    Mgłę z produktu rozprowadzić równomiernie w pomieszczeniach zabezpieczonych przed przeciągami.
    Po 2 godzinach oddziaływania dobrze przewietrzyć.
    Powierzchnie mebli, okna itp. wytrzeć wilgotną ścierką.

     

    Aplikacja powierzchniowa:
    Materiał nanieść za pomocą odpowiedniego spryskiwacza.
    Pozostawić do zadziałania na co najmniej godzinę.
    W przypadku podłoży o dużej nasiąkliwości zabieg w razie potrzeby powtórzyć.
    Powierzchnie mebli, okien itp. wytrzeć wilgotną ścierką.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Przed pierwszym zastosowaniem produktu należy w niewidocznym miejscu sprawdzić wzajemną tolerancję materiałów.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Metale, które weszły w kontakt z preparatem, natychmiast umyć wodą.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Odpowiednie spryskiwacze z materiałów odpornych na wodę i korozję. Systemy rozpylające.

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

  • Zużycie
   • Metoda aerozolowa: około 3 - 5 ml/m³ kubatury pomieszczenia Zastosowanie powierzchniowe: około 200 ml/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Nie mieszać z innymi preparatami czyszczącymi.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

    Kod odpadu 20 01 14* kwasy

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej