• Epoxy AS Color New
 • Epoxy AS Color New
 • Epoxy AS Color New
 • Epoxy AS Color New
 • Epoxy AS Color New
 • Epoxy AS Color New
  • Epoxy AS Color New
  • Epoxy AS Color New
  • Epoxy AS Color New
  • Epoxy AS Color New
  • Epoxy AS Color New
  • Epoxy AS Color New

  Nr art. 697511

  Epoxy AS Color

  Powłoka przewodząca ładunki elektryczne

  Kolor:
  Kolory niestandardowe od 100 kg | 6975

  Kolor: Kolory niestandardowe od 100 kg | 6975

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,6 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 3900 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,1 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 340 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,5 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 1600 mPa s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Shore D po 28 dniach > 78

  * Klasa odporności ogniowej w określonych systemach (patrz raport z badań klasyfikacji ogniowej: systemy przewodzące Remmers).

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Powłoka przewodząca ładunki elektryczne

  Właściwości

  • Przewodzi ładunki elektryczne
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Odporność chemiczna
  • Test tolerancji z lakierami
  • Opcjonalna wersja antypoślizgowa (w systemie)
  • Nadaje się do jazdy podnośnikami ręcznymi oraz urządzeniami transportu poziomego
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm².

    Należy obowiązkowo stosować odpowiednie powłoki gruntujące Remmers lub epoksydowe szpachlówki drapane.

   • Przygotowania

    Przed aplikacją należy uzyskać gładkie podłoże, na przykład poprzez nałożenie szpachlówki drapanej.

    Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.

    Jako warstwę przewodzącą poprzecznie z zasady nalezy stosować Epoxy Conductive, zgodnie z aktualną instrukcją techniczną.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 82 : komp. B 18
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 30 °C
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • czas otwarty 25 min
   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • paca zębata, rakla zębata, wałek pętelkowy, wałek kolczasty typu "jeż", odpowiedni sprzęt do mieszania

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchyym, zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy (komp. A) lub co najmniej 24 miesiące (komp. B).

  • Zużycie
   • Patrz rozdział "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka

    Podane przybliżone ilości zużycia odnoszą się do gładkich, wyrównanych podłoży.

    Materiał należy nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. pacy lub rakli zębatej.

    Następnie poddać obróbce końcowej z użyciem wałka pętelkowego lub wałka kolczastego typu metalowy jeż.

    ok. 1,8 - 2,5 kg/m² spoiwa

   • Warstwa bazowa powłok zasypywanych

    Nałożyć materiał na przygotowaną powierzchnię, rozprowadzić odpowiednią pacą zębatą / raklą zębatą i w razie potrzeby wykończyć wałkiem kolczastym.

    Świeżą warstwę bazową należy posypać nadmiarem Ceramix Conduct 04/08.

    Po stwardnieniu powłoki niezwiązany nadmiar kruszywa należy usunąć.

    ok. 1,4 kg/m² spoiwa i
    5 - 6 kg/m² Ceramix Conduct 04/08

   • Warstwa zamykająca w powłokach zasypywanych

    Materiał należy nanieść na przygotowaną powierzchnię, równomiernie rozprowadzić za pomocą ściągaczki gumowej, a następnie przewałkować wałkiem do epoksydów, wykonując ruchy skrzyżne.

    ok. 0,6 – 0,7 kg/m² spoiwa

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Przewodność powłoki zapewniają włókna węglowe. Są one tylko nieznacznie widoczne w powłokach silnie kryjących i o ciemniejszych odcieniach. Nie należy stosować kolorów słabo kryjących ze względu na widoczność włókien węglowych i możliwość prześwitywania czarnej warstwy przewodzącej.

    W przypadku jasnych kolorów powłok zamykających ich zdolność krycia może być ograniczona ze względu na naturalny kolor granulatu wypełniającego.

    Przed wykonaniem powłoki należy sprawdzić i udokumentować poprawność działania połączeń.

    Niska wilgotność powietrza może powodować podwyższenie oporu przewodzenia, a nierównomierne lub większe grubości warstw mogą spowodować nawet brak przewodzenia powłoki.

    Cienkie warstwy, nachylone płaszczyzny oraz niskie temperatury mogą wpływać na wygląd.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Na powierzchniach obciążanych ruchem pojazdów wyposażonych w koła poliamidowe lub metalowe, a także narażonych a dynamiczne obciążenia punktowe może potencjalnie dochodzić do wzmożonego zużywania się powłoki.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Naprawy powierzchni oraz dobudowywanie dalszych odcinków do istniejących już powłok prowadzą do powstania widocznych miejsc łączenia

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.