• EB Tape 20

  Nr art. 459101

  EB Tape 20

  Rozprężna taśma bentonitowa do spoin

  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Postać Profil prostokątny 20 x 25 mm
  Ciśnienie wody badanie wykonano dla 5 bar

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Wewnętrzne uszczelnienie spoin dylatacyjnych w budowlach betonowych i żelbetowych
  • Uszczelnienie do 5 bar
  • Spoiny ścienne i posadzkowe
  • Uszczelnienie przepustów rur

  Właściwości

  • Zdolność do pęcznienia
  • Elastyczność
  • Pęcznienie rewersyjne (odwracalne)
  • Łatwe mocowanie za pomocą siatki zbrojącej
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

    Suche

   • Przygotowania

    Patrz instrukcja montażu.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 35 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +35 °C.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Mechaniczne mocowanie za pomocą siatki zbrojącej (art. 4592)

    Przekrycie betonem co najmniej 8 cm.

    Chronić przed mechanicznymi uszkodzeniami.

    Do chwili zabetonowania chronić przed wilgocią.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  36 mies.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m
   • Według potrzeb

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.