• Color PA Roof

  Nr art. 253813

  Color PA Roof

  Specjalna powłoka na podłoża mineralne, na bazie czystego akrylu

  Kolor: kolory niestandardowe | 2538

  Kolor: kolory niestandardowe | 2538

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo dyspersja oparta na czystym akrylu
  Gęstość (20 °C) 1,40 g/cm³
  Odczyn pH około 8,5
  Pigmenty światłotrwałe pigmenty tlenkowe odporne na alkalia
  Lepkość (20 °C) 1800 mPa∙s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Stopień połysku mat
  Współczynnik nasiąkliwości (DIN 52617) w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  Przepuszczalniość pary wodnej (DIN 52615) sd ≤ 0,4 m

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych, zewnętrznych i do dachów
  • Bezazbestowe płyty włóknowo-cementowe
  • Dachy spadziste
  • Dachówka betonowa
  • Nasiąkliwe dachówki ceramiczne

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Silna hydrofobowość: w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  • Przepuszczalność pary wodnej
  • Wiąże ze wsparciem włókien
  • Odporność na czynniki atmosferyczne
  • Stabilne kolory
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, suche, czyste i wolne od rys.

    Nie może zawierać szkodliwych soli

   • Przygotowania

    Stare powłoki , które utraciły nośność, należy całkowicie usunąć.

    Stare zwietrzałe podłoża cementowo-włóknowe (nie zawierające cementu azbestowego) zagruntować środkiem Primer HF lub Primer Hydro HF.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Powierzchnię pokryć materiałem, używając odpowiedniego narzędzia.

    Materiał aplikować dwuwarstwowo, zależnie od właściwości podłoża.

    Między poszczególnymi aplikacjami zachować przerwę co najmniej 8 godz.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować wyłącznie materiał pochodzący z jednej partii produkcyjnej.

    Intensywne barwy, np. żółta, czerwona, mogą z uwagi na pigmentację wykazywać niewielką zdolność krycia. W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę.

    Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • pędzel, ławkowiec, wałek malarski typu "jagnięca skórka" i narzędzie natryskowe typu airless

   • Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 200 ml / m² na jedną warstwę
   • około 0,2 l/m² na jedną warstwę

   • Niezbędne jest nałożenie 2 warstw.

    Zużycie może się wahać zależnie od właściwości podłoża.

    Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Minimalne nachylenie malowanej połaci: 10°.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej