• Epoxy Quick Fix

  Nr art. 627210

  Epoxy Quick Fix

  Szybko reagująca zaprawa oparta na żywicy syntetycznej

  Wariant
  6272 | Epoxy Quick Fix
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 1,08 g/cm³ (spoiwo)
  Gęstość uziarnienia 2,65 g/cm³ (wypełniacz)

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Wytrzymałość na zginanie > 30 N/mm² *
  Wytrzymałość na ściskanie > 80 N/mm² *

  * Proporcja mieszania 1 : 10 w częściach wagowych (spoiwo : wypełniaczf)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Fasety wklęsłe i trójkątne
  • Wypełnianie i korekty ubytków i wyłomów
  • Wykonywanie progów i przejść

  Właściwości

  • Dopasowane opakowania, wliczając powłokę gruntującą
  • Szybkie twardnienie
  • Wiąże i twardnieje w niskich temperaturach
  • Łatwe stosowanie
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Podczas eksploatacji podłoża muszą być chronione przed działaniem wilgoci od spodu.

   • Przygotowania

    Pozszerzyć rozwarcie rysy.

    Dalsze wskazówki zawarte są w składanej ulotce dołączonej do opakowania.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 3 °C maks. 25 °C
   • paca stalowa
   • czas otwarty 15 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +3 °C do maks. +25 °C.

   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • paca stalowa
   • Paca stalowa, mieszarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • Patrz rozdział "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Zaprawa z żywicy syntetycznej

    Zagruntować powierzchnie, którym należy nadać przyczepność, a następnie - na świeżą powłokę gruntującą - nanieść, zagęścić i wygładzić wymieszaną zaprawę.

    około 2,0 kg/m² na mm grubości warstwy
    lub około 2,0 kg/l wypełnianej przestrzeni

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej