• Epoxy UV 100 TX
 • Epoxy UV 100 TX
 • Epoxy UV 100 TX
 • Epoxy UV 100 TX
 • Epoxy UV 100 TX
  • Epoxy UV 100 TX
  • Epoxy UV 100 TX
  • Epoxy UV 100 TX
  • Epoxy UV 100 TX
  • Epoxy UV 100 TX

  Nr art. 20630006

  Epoxy UV 100 TX

  Tiksotropowe spoiwo

  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,15 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) thixotropiert

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,02 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 220 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,11 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) thixotropiert

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Bezbarwna warstwa zamykająca w posadzkach obsypywanych płatkami
  • Powłoka zamykająca pory w jastrychach opartych na żywicach epoksydowych

  Właściwości

  • Stabilność
  • Niska tendencja do żółknięcia
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Zagruntowane bez pozostawiania otwartych porów podłoże musi być nośne, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm².

    Podłoża muszą osiągnąć wilgotność równowagi i być chronione także podczas eksploatacji przed oddziaływaniem wilgoci od spodu.

    betonmaks. 4 % wag. wilgoci

    jastrych cementowymaks. 4 % wag. wilgoci

   • Przygotowania

    Podłoże należy przygotować za pomocą odpowiednich produktów Remmers.

    Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 74 : komp. B 26
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 12 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem/obróbka w poz. stojącej
   • czas otwarty 25 min
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +12 °C do maks. +30 °C

   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem/obróbka w poz. stojącej
   • Paca stalowa, ściągaczka gumowa, wałek do epoksydów, mieszarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchyym, zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy (komp. A) lub co najmniej 24 miesiące (komp. B).

  • Zużycie
   • Patrz rozdział "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Zamknięcie porów

    Materiał nanieść na powierzchnię do uzyskania stanu nasycenia. Rozprowadzić za pomocą odpowiedniego narzędzia, na przykład ściągaczki gumowej, a następnie przewałkować wałkiem do epoksydów w taki sposób, aby pory powierzchniowe podłoża zostały całkowicie wypełnione.

    W przypadkach szczególnych może być niezbędne nałożenie kilku warstw.

    około 0,2 - 0,5 kg/m² spoiwa

   • Utrwalanie powłok płatkowanych

    Materiał obficie nanieść na powierzchnię. Za pomocą odpowiedniego wałka do epoksydów o szerokości 25 cm równomiernie, do nasycenia rozprowadzić wykonując skrzyżne ruchy, a następnie obowiązkowo przewałkować nasączonym materiałem wałkiem do epoksydów o szerokości 50 cm. Wałki należy co 30 minut wymieniać na nowe.

    Prace należy wykonywać zawsze w układzie "świeże na świeże".

    Unikać tworzenia kałuż.

    około 0,3 kg/m² spoiwa

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Powłoka wytrzymuje jazdę pojazdami na gumowych kołach. Nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów na kołach poliamidowych i metalowych oraz w których występują punktowe obciążenia dynamiczne.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    W zastosowaniu jako warstwa utrwalająca okładziny płatkowane niezbędne jest nałożenie dodatkowego zamknięcia.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej