• Hydro Seal BE

  Nr art. 129069

  Hydro Seal BE

  Preparat uszczelniający

  Wariant
  1290 | Hydro Seal BE
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Baza alkalkiczny roztwór krzemianów
  Gęstość (20 °C) około 1,15 g/cm³
  Kolor bezbarwny
  Odczyn pH około 11,4

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Środek do uszczelniania świeżego betonu i jastrychów cementowych
  • Renowacja i ochrona podłoży mineralnych
  • Wiązanie pyłu i wzmacnianie struktury lub powierzchni
  • Ochrona przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami siatki spoin

  Właściwości

  • Bezbarwny
  • Alkaliczny
  • Zwiększa odporność na ścieranie
  • Zwiększa wytrzymałość na ściskanie
  • Ogranicza nasiąkliwość i osadzanie się zanieczyszczeń
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, nasiąkliwe i nie może być zaolejone.

   • Przygotowania

    Stare powierzchnie betonowe i jastrychy należy z odpowiednim wyprzedzeniem (tj. dzień przed zabiegiem) zmoczyć.

  • Sposób stosowania
   • polewanie / natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał nanosić bezciśnieniowo, metodą zalewania, wielokrotnie powtarzając, w układzie świeże na świeże.

    Materiał rozprowadzać za pomocą gumowej ściągaczki, następnie opracować za pomocą szczotki.

    Nadmiar materiału usunąć lub po zachowaniu odpowiednio długiego czasu żelowania (około 30 minut) zmyć wodą.

    W przypadku dużych powierzchni warto zastosować maszynę myjącą.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    W przypadku jastrychów pigmentowanych po aplikacji materiału może dojść do zmiany zabarwienia.

    Reakcja może - zależnie od warunków panujących w otoczeniu - trwać do 90 dni.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • polewanie / natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Odpowiednie urządzenia natryskowe, miotły/szczotki, odpowiednie maszyny myjące

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

    Zaschnięte resztki materiału dają się usuwać wyłącznie mechanicznie.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • około 0,15 - 0,50 kg/m², zależnie od porowatości podłoża

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej