• Multiplan SIC

  Nr art. 280425

  Multiplan SIC

  Posadzkowa masa wyrównawcza, odporna na ścieranie

  Kolor: szary | 2804
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) ≥ 8 N/mm²
  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach ≥ 30 N/mm²
  Gęstość objętościowa związanej zaprawy Ok. 2,2 kg/dm³
  Wytrzymałość na odrywanie ≥ 1,5 N/mm²
  Gęstość nasypowa Około 1,45 kg/l proszku

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki na zewnątrz i we wnętrzach
  • Podłoża mineralne
  • Bezpośrednio eksploatowana warstwa wyrównawczacza
  • W mieszkaniach i obiektach przemysłowych

  Właściwości

  • Szybko twardnieje
  • Twardnienie przy bardzo niewielkich naprężeniach i bez rys
  • Wysoka twardość powierzchni
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

    Podłoże należy przygotować odpowiednią metodą, np. śrutowania lub szlifowania tarczą diamentową w taki sposób, aby spełniało przedstawione wymagania.

    Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm².

   • Przygotowania

    Należy przejąć układ dylatacji, spoin kompensacyjnych i krawędziowych. Nałożyć paski izolacji krawędziowej na elementy wznoszące się, aby zapobiec przedostawaniu się mieszanki do wnętrza spoin.

    Zagruntować żywicą epoksydową i obsypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,7 do 1,2 mm

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • układanie zaprawy / powłoka wylewana/obr. w pozycji stojącej
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C

   • Wymieszany materiał wylać i rozprowadzić sprawnymi ruchami za pomocą rakli/łaty,
    po czym przewałkować wałkiem kolczastym.
    Unikać śladów łączenia.

    Dodatkowe wałkowanie powierzchni wałkiem kolczastym, wykonywane podczas układania, zmniejsza nakład pracy i umożliwia uzyskanie gładkiej powierzchni dzięki lepszemu odpowietrzeniu materiału.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Układać tylko w jednej warstwie.

    Zawartość naturalnych wypełniaczy powoduje niewielkie wahania zapotrzebowania na wodę.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / powłoka wylewana/obr. w pozycji stojącej
   • Mieszarka, pojemnik do transportu i wylewania masy, rakla, wałek kolczasty.
    Odpowiednie maszyny aplikacyjne.

   • Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • W nienaruszonym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonymj przed mrozem produkt można składować przez 9 miesięcy.

  • Zużycie
   • Ok. 1,9 kg/m²/mm grubości warstwy (minimalna grubość warstwy 6 mm) Grubość warstwy aplikowanej pojedynczo 6 - 15 mm, przy obróbce maszynowej 8 - 15 mm
    Grubość warstwy w wyłomach: do 30 mm
    Ustalić dokładną zapotrzebowanie na odpowiednio dużej powierzchni próbnej.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Nie nadaje się jako jastrych licowy!

    Zawiera bardzo abrazyjny, twardy materiał, który w przypadku aplikacji maszynowej może powodować ich zwiększone zużycie.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe