• Funcosil AG

  Nr art. 065530

  Funcosil AG

  Olejo- i hydrofobizujący impregnat ochronny

  Wariant
  0655 | Funcosil AG
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd bezbarwny, płynny
  Gęstość (20 °C) 0,8
  Temperatura zapłonu > 61
  Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 2 46
  Baza substancji czynnej kopolimer akrylowy z zawartością fluoru
  Nośnik Zdearomatyzowane węglowodory

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany na zewnątrz
  • Nadawanie cech "Easy to Clean"
  • Ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej
  • Do mineralnych materiałów budowlanych

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Ogranicza przyjmowanie oleju, tłuszczu i osiadanie zanieczyszczeń
  • Działa hydrofobizująco
  • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
  • Materiał odporny na alkalia
  • Nadaje efekt antyplakatowy
  • Produkt zawiera rozpuszczalnik
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

    Pozostałości (np. związków powierzchniowo czynnych, wosków) po wykonanym uprzednio czyszczeniu mogą obniżać skuteczność działania produktu, dlatego należy je całkowicie usunąć.

   • Przygotowania

    Wady budowlane, takie jak rysy, spękane spoiny, błędne połączenia, spiętrzającą się i higroskopijną wilgoć   należy najpierw usunąć.

    Niezbędne zabiegi czyszczące należy wykonywać delikatnie, na przykład poprzez zmycie zimną lub ciepłą wodą lub poprzez czyszczenie przegrzana parą; w przypadku uporczywych zabrudzeń zastosować technikę czyszczenia wirującym strumieniem albo środkami czyszczącymi, jak np Schmutzlöser (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675).

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Nałożyć dużą ilość środka impregnującego na powierzchnie ścian. W razie potrzeby powtórzyć proces w układzie "mokre na mokre". Obrobić powierzchnie ławkowcem lub czystą, odpowiednią szmatką. Nie rozpylać produktu.

    Powierzchnie posadzek: Funcosil AG nanieść na posadzkę dwukrotnie obficie, mokre na mokre, za pomocą ławkowca, pędzla lub wałka. Podczas malowania materiał może się nieznacznie pienić. Aby zniszczyć pęcherzyki piany na powierzchni i uniknąć nadmiaru substancji czynnej, proces zakończyć wycierając powierzchnię odpowiednią czystą ścierką.

    Czyszczenie: zanieczyszczenia z ołówka, pisaków, mazaków, długopisów, tłuszczu i oleju zwykle dają się usuwać środkami powszechnie dostępnymi w handlu (nie zawierającymi substancji powierzchniowo czynnych), albo za pomocą rozcieńczalnika Remmers V 101.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

    Nadmiar impregnatu należy zmyć w ciągu 1 godziny za pomocą rozcieńczalnika Verdünnung V 101.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Jako narzędzia robocze nadają się wszystkie odporne na rozpuszczalniki urządzenia niskociśnieniowe, przetłaczające i natryskowe, a także pompy cieczowe, a do posadzek także ławkowce i pędzle.

   • Pędxzel, ławkowiec, wałek typu "jagnięca skórka"

     

    Narzędzia muszą być suche i czyste.

    Narzędzia należy dokładnie czyścić po zakończeniu pracy i przed dłuższymi przerwami w pracy rozpuszczalnikiem V 101.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

    Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 100 ml - 1000 ml Total / m²
   • Klinkier: 0,1 - 0,3 l/m²
    Cegła: 0,2 - 0,4 l/m²
    Cegła wapienno-piaskowa: 0,3 - 0,5 l/m²
    Granit: 0,1 - 0,2 l/m²
    Kamień naturalny: 0,3 - 0,8 l/m²
    Terakota: 0,8 - 1,0 l/m²

   • Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Antypoślizgowość powierzchni może ulec pogorszeniu.

    Należy zapewnić warunki uniemożliwiające przedostanie się wody za strefę hydrofobową.

    Nie nadaje się do stosowania na materiałach wrażliwych na rozpuszczalniki, takich jak polistyren lub bitum

    Warunkiem optymalnej skuteczności impregnacji jest wchłonięcie impregnatu, które zależy od objętości porów i zawartości wilgoci w danym materiale budowlanym.

    W przypadku występowania szkodliwych soli należy przeprowadzić ich ilościową analizę

    Duże stężenia soli mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń budowli , którym impregnacja nie jest w stanie zapobiec.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe