• Pflasterfugenmörtel M

  Nr art. 033025

  Pflasterfugenmörtel M

  Mineralna zaprawa spoinowa do nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej

  Kolor: cementowoszary | 0330
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Obciążenie Spoinowana powierzchnia jest zdatna do chodzenia po niej po 24 godz.
  Nieznaczne obciążanie możliwe jest po 3 dniach
  Pełną zdolność eksploatacyjną uzyskuje po 14 dniach
  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 25 N/mm²
  Największe ziarno 0 - 2 mm
  Zapotrzebowanie wody około 3,8 l/25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki na zewnątrz i we wnętrzach
  • Spoinowanie kostki brukowej i płyt chodnikowych na terenie otwartym i wewnątrz budynków

  Właściwości

  • Twardnienie przy bardzo niewielkich naprężeniach i bez rys
  • Dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału
  • Bardzo plastyczna i dająca się łatwo aplikować metodą szlamowania
  • Łatwe czyszczenie
  • Szybko twardnieje
  • Odporność na wodę, mróz i zmiany temperatury (zamarzanie i rozmarzanie)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Przed aplikacją produktu podłoże dobrze zmoczyć.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Płynną mieszankę wylać bezpośrednio na powierzchnię przeznaczoną do zaszlamowania.

    Materiał starannie prowadzić w spoiny za pomocą gumowej ściągaczki, nadmiar zaprawy usunąć.

    Obrabianą powierzchnię utrzymywać w stanie wilgotnym, bez wymywania spoin.

    Powierzchnię umyć wodą, a nadmiary zaprawy w zagłębieniach, w szczególności w przypadku bardzo chropowatych okładzin należy usunąć odpowiednio wcześnie za pomocą szczotki, gumowej ściągaczki i łagodnego strumienia wody.

    W razie potrzeby proces należy powtórzyć, następnie zmyć powierzchnię wodą. W pierwszych godzinach powierzchnię należy utrzymywać w stanie wilgotnym.

    Uwaga:
    Wierzchy kostek nie mogąć zabrudzone przywierającą zaprawą.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    W przypadku różnych szarż możliwe jest wystąpienie nieznacznych odchyleń kolorystycznych!

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem
   • Mieszalnik, guma do spoin, tarcza do spoin, ściągaczka gumowa, paca gąbkowana, szczotka

   • Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 1,6 kg / l wypełn. przestrzeni
   • około 1,6 kg/l przestrzeni spoiny

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej