• Epoxy BS 2000 transparent
 • Epoxy BS 2000 transparent
 • Epoxy BS 2000 transparent
 • Epoxy BS 2000 transparent
 • Epoxy BS 2000 transparent
 • Epoxy BS 2000 transparent
 • Epoxy BS 2000 transparent
  • Epoxy BS 2000 transparent
  • Epoxy BS 2000 transparent
  • Epoxy BS 2000 transparent
  • Epoxy BS 2000 transparent
  • Epoxy BS 2000 transparent
  • Epoxy BS 2000 transparent
  • Epoxy BS 2000 transparent

  Nr art. 601111

  Epoxy BS 2000 transparent

  Wodny impregnat i powłoka gruntująca

  Wariant
  6011 | Epoxy BS 2000 transparent
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,02 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 280 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,10 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 750 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,05 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 260 mPa s
  Wygląd żółtawy

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Powłoka gruntująca w systemie Remmers WDD
  • Impregnat do podłoży mineralnych

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Doskonała przyczepność na wielu podłożach
  • Przepuszczalność pary wodnej
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm².

    Podłoża muszą osiągnąć wilgotność równowagi i być chronione także podczas eksploatacji przed oddziaływaniem wilgoci od spodu.

    beton maks. 6 % wag. wilgoci

    jastrych cementowy maks. 6 % wag. wilgoci

    jastrych anhydrytowymaks. 0,3 % wag. wilgoci

    jastrych magnezytowy 2 - 4 % wag. wilgoci

    W jastrychach anhydrytowych i magnezytowych należy absolutnie wykluczyć wnikanie wilgoci z elementów budowli lub gruntu.

    Generalnie w przypadku jastrychów magnezytowych i anhydrytowych zaleca się stosowanie systemów przepuszczających parę wodną.

   • Przygotowania

    Podłoże należy przygotować odpowiednimi metodami - na przykład poprzez śrutowanie - tak, aby spełniało powyższe wymagania.

    Wyłomy i ubytki w podłożu należy wypełnić równo z powierzchnią używając systemów RM (Repair Mortar) lub zapraw epoksydowych firmy Remmers.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 75 : komp. B 25
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

    W przypadku podłoży o dużej nasiąkliwości w razie potrzeby do produktu dodać do 20% wody.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 8 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • czas otwarty 60 min
   • Wysokie temperatury skracają, niskie, w szczególności w połączeniu z wysoką wilgotnością, generalnie wydłużają podane czasy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Pędzel, rakla gumowa, wałek do epoksydów, mieszarka.

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Patrz akapit "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Impregnacja / wzmacnianie

    Materiał rozcieńczyć do 10% wag. rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101, a następnie wylać do nasycenia na przygotowaną powierzchnię. Rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, jak np. ściągaczka gumowa, a następnie wwałkować w podłoże za pomocą wałka do epoksydów.

    W przypadkach szczególnych może być niezbędne nałożenie kilku warstw.

    ok. 0,20 - 0,50 kg/m² spoiwa (zależnie od podłoża)

   • Powłoka gruntująca

    Materiał nanieść na powierzchnię do uzyskania stanu nasycenia. Rozprowadzić za pomocą odpowiedniego narzędzia, na przykład ściągaczki gumowej, a następnie przewałkować wałkiem do epoksydów w taki sposób, aby pory powierzchniowe podłoża zostały całkowicie wypełnione.

    W przypadkach szczególnych może być niezbędne nałożenie kilku warstw.

    ok. 0,20 - 0,50 kg/m² spoiwa (zależnie od podłoża)

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Warstwy gruntujące należy zawsze nakładać w taki sposób, aby wypełnić pory podłoża! W tym celu może być niezbędne powtórne gruntowanie lub zwiększenie zużycia materiału.

    W przypadku podłoży nienasiąkliwych lub lekko hydrofobowych mogą w pewnych warunkach wystąpić problemy z tworzeniem powłoki. W takich przypadkach konieczne jest nałożenie drugiej warstwy.

    Na skutek zróżnicowanej chłonności podłoży mineralnych zaimpregnowane powierzchnie mogą mieć niejednolity wygląd. Materiał nie nadaje się do stosowania na powierzchniach, wobec których stawiane są podwyższone wymagania estetyczne.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

     

    Końca czasu przydatności do użycia po wymieszaniu komponentów nie da się rozpoznać poprzez wzrost lepkości lub temperatury, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać maksymalnego czasu przydatności do użycia.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej