• PUR Base WPM
 • PUR Base WPM Comp-A
 • PUR Base WPM
  • PUR Base WPM
  • PUR Base WPM Comp-A
  • PUR Base WPM

  Nr art. 606511

  PUR Base WPM

  Międzywarstwa mostkująca rysy

  Wariant
  6065 | PUR Base WPM
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,44 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 5230 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,22 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 70 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,40 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 2050 mPa s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Klasa mostkowania rys A 3 (> 0,5 mm)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Międzywarstwa mostkująca rysy
  • Warstwa bazowa w posadzkach zasypywanych
  • Zgodna z instrukcją roboczą BRB KH 6 (Niemcy)

  Właściwości

  • Statyczne mostkowanie rys
  • Niepigmentowany
  • Odporność chemiczna
  • Wodoszczelność do 25 m w stanie wbudowanym
  • Spełnia wymagania szczelności AIV F (klasa A/B/C)
  • Spełnia wymagania klasy odporności na wodę W0-I, W2-I, W3-I zgodnie z normą DIN 18534
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość zagruntowanej powierzchni na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm²; najmniejsza wartość jednostkowa co najmniej 1,0 N/mm²), minimalna wytrzymałość na ściskanie:. 25 N/mm².

    Na podłożach cementowych należy obowiązkowo stosować odpowiednie epoksydowe powłoki gruntujące lub epoksydowe szpachlówki drapane.

    Przed aplikacją należy uzyskać gładkie podłoże, na przykład poprzez nałożenie szpachlówki drapanej.

    Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.

    Pozostałe wymaganie wobec podłoża: patrz instrukcja robocza BEB KH 6 (Niemcy).

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 82,5 : komp. B 17,5
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 30 °C
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • czas otwarty 30 min
   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • powłoka wylewana/obróbka w pozycji stojącej
   • Paca ząbkowana, rakla ząbkowana, odpowiednie narzędzie do mieszania

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Patrz "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka
   • Warstwa bazowa powłok zasypywanych

    Materiał należy nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. pacy lub rakli zębatej.

    bez wypełnienia: ok. 1,2 – 1,5 kg/m² PUR Base WPM
    z wypełnieniem: ok. 1,5 kg/m² PUR Base WPM plus 0,5 kg/m² Selectmix 01/03

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    W przypadku częstego lub długotrwałego obciążenia termicznego > 60°C należy obowiązkowo stosować systemy betonu poliuretanowego (Remmers Crete).

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe