• SLP Fix

  Nr art. 051325

  SLP Fix

  Klej do mocowania płyt do renowacji antypleśniowej

  Kolor: stara biel (kolor własny) | 0513
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Współczynnik AW 0,0085 kg/m²s0,5 / 0,51 kg/m²•h0,5
  Największe ziarno 0,5 mm
  Gęstość nasypowa około 1,5 kg/dm³
  w80 0,0789 m³/m³
  Zapotrzebowanie wody około 7,5 l/25 kg
  Dyfuzja pary wodnej µ 35
  wsat 0,257 m³/m³
  Przewodność cieplna λ 0,93 W/m•K

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • Zaprawa klejowa i zbrojąca, przeznaczona szczególnie do stosowania w systemie Remmers SLP
  • Mineralne materiały ścienne i inne podłoża zdatne do tynkowania

  Właściwości

  • Odpowiednio ogranicza kapilarność
  • Nie zawiera włókien mineralnych
  • Długi czas otwarty klejenia
  • Nie powoduje osuwania się płyt i ma dobrą przyczepność
  • Wodoodporny
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

    Podłoża o dużej nasiąkliwości należy zaimpregnować środkiem Tiefgrund W (art. 2842)

    Podłoże wykazujące znaczne nierówności wyrównać - zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchnio przeprowadzić za pomocą SP Levell.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Ewentualnie występujące nierówności podłoża < 8 mm wyrównać za pomocą materiału.

    Nałożenie szpachlówki drapanej zaleca się jako etap przygotowawczy.

    Materiał nałożyć pionowo na podłoże za pomocą pacy zębatej.

    Płyty dociskać, poczynając od dołu.

    Należy uzyskać sklejenie całopowierzchniowe.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Czas oczekiwania między klejeniem a szpachlowaniem płyt powinien wynosić co najmniej 24 godziny.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Mieszarka, paca ząbkowana, kielnia

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,2 kg / mm gr. warstwy / m²
   • Około 1,2 kg/m²/mm grubości warstwy
    Około 6 - 7 kg/m² , wliczając szpachlowanie wyrównawcze

  • Wskazówki ogólne
   • Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej