• WP RH rapid
  • WP RH rapid

  Nr art. 101005

  WP RH rapid

  Szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca

  Kolor: szary | 1010
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach > 30 N/mm²
  Początek wiązania (20°C) ok. 30 sekund
  Koniec wiązania (20 °C) ok. 40 sekund
  Odczyn pH ok. 12
  Gęstość nasypowa ok. 1,2 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody ok. 30 %, co odpowiada 1,2 - 1,7 l / 5 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki / ściany / sufity wewnątrz i na zewnątrz
  • Szybka naprawa miejsc przecieków i wnikania wody
  • Izolacja termiczna pod systemami szlamowymi Remmers
  • Naprawa i uszczelnianie betonu, muru, tynku i studzienek

  Właściwości

  • Błyskawiczna reakcja (początek wiązania po około 30 sekundach)
  • Izolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem
  • Niewielki skurcz
  • Mrozoodporność
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Miejsca przecieku wydłutować na głębokość i szerokość co najmniej 3 cm, porzerzyć klinowato do wewnątrz.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • spoinowanie/szpachlowanie
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Zmieszane niewielkie ilości nakładać za pomocą odpowiednich narzędzi lub ręcznie (rękawice ochronne) na przygotowane podłoże.

    W przypadku szczególnie silnego przepływu wody i miejsc przecieku, należy do nieszczelności wprowadzić produkt w postaci proszku (stosując rękawice ochronne). Woda, która przedostaje się z przecieku, służy jako woda zarobowa.

    Proszek wiąże pod wpływem przesiąkającej wody.

    Powtórz ten proces kilka razy, aż miejsce przecieku zostanie uszczelnione.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Podczas niskich temperatur zewnętrznych należy stosować ciepłą wodę i materiał przechowywany w pomieszczeniach.

    W miejscach silnych przecieków i przepływów należy zastosować rurki odciążające.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • spoinowanie/szpachlowanie
   • Szpachla, spoinówka

   • Szpachla, spoinówka

    Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

    Zawartość otwartych pojemników należy zużyć w ciągu jednego tygodnia.

  • Zużycie
   • około 1,7 kg / l wypełn. przestrzeni
   • Ok. 1,7 kg/l wypełnianej przestrzeni

  • Wskazówki ogólne
   • Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Alkaliczne spoiwa mogą rozpuszczać metale nieżelazne.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej