Zabytek w centrum uwagi

Konferencja 2022

PROGRAM

ZABYTEK W CENTRUM UWAGI
Kilka słów o Akademii Bernharda Remmersa Jacek Olesiak, Remmers Polska
Bezinwazyjne metody oczyszczania w konserwacji zabytków architektury Jens Engel, Bernhard Remmers Akademie streszczenie prelekcji
W poszukiwaniu formy – przykłady łączenia „starego” z „nowym” w architekturze Christopher Schmidt-Münzberg, architekt streszczenie prelekcji
Zabytek – nie zapomnij! Denkmal – denk mal dran! Karolina Jara, historyczka sztuki streszczenie prelekcji
Oczyszczanie metodą peel-off wnętrz katedry we Wrocławiu Sonia Stawowska, konserwator zabytków streszczenie prelekcji

Studium przypadku

event technologiczny

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • 9:15-10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
 • 10:00-10:10 Powitanie uczestników, Krzysztof Borzymiński, Remmers Polska
 • 10:10-10:30 Kilka słów o Akademii Bernharda Remmersa, Jacek Olesiak, Remmers Polska
 • 10:30-11:30 Bezinwazyjne metody oczyszczania w konserwacji zabytków architektury cz. I, Jens Engel, Bernhard Remmers Akademie
 • 11:30-12:00 przerwa kawowa
 • 12:00-13:00 Bezinwazyjne metody oczyszczania w konserwacji zabytków architektury cz. II, Jens Engel, Bernhard Remmers Akademie
 • 13:00-13:40 W poszukiwaniu formy – przykłady łączenia „starego” z „nowym” w architekturze, Christopher Schmidt-Münzberg, architekt
 • 13:40-14:40 lunch
 • 14:40-15:00 Zabytek – nie zapomnij! Denkmal – denk mal dran! i polsko-niemiecka współpraca na rzecz ochrony zabytków, Karolina Jara, historyczka sztuki
 • 15:00-15:30 Oczyszczanie metodą peel-off wnętrz katedry we Wrocławiu, Sonia Stawowska, konserwator zabytków
 • 16:00-16.30 Studium przypadku. Wizyta w Katedrze p.w. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu w trakcie prac konserwatorskich. Event technologiczny.
 • 16:30 Zakończenie spotkania

6 LIPCA 2022

Hotel Bridge

plac Katedralny 8
50-329 Wrocław

50 zł netto + 23% VAT

Warunki uczestnictwa w Seminarium „Konserwacja Zabytków. Metody czyszczenia powierzchni architektonicznych”

Edycja #3 "Zabytek w centrum uwagi" Akademia Bernharda Remersa

Wrocław, 06 lipca 2022 r.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Seminarium „Konserwacja Zabytków. Metody czyszczenia powierzchni architektonicznych ” (zwanego dalej: „Seminarium”) jest Remmers Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Sowia 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156175, akta rejestrowe prowadzone przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 630705460, NIP: 7821420221, zwana dalej „Organizatorem”. Seminarium odbędzie się w dniu 6 lipca 2022 roku we Wrocławiu, w Hotel Bridge, plac Katedralny 8, 50-329 Wrocław.

2. Harmonogram i plan Seminarium jest dostępny na stronie: www.remmers.pl/pl/Konferencja-Akademia-Bernharda-Remmersa.

Warunki uczestnictwa

3. Warunkiem udziału w Seminarium jest zgłoszenie uczestnictwa on-line nie później niż do dnia 27 czerwca 2022 roku włącznie poprzez przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia dostępnego on-line na stronie www.remmers.pl/pl/Konferencja-Akademia-Bernharda-Remmersa. (zwanego dalej: „Formularzem”). Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z rejestracją na Seminarium.

4. Zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie Formularza stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

5. Uczestnik otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników Seminarium na podany w Formularzu adres e-mail.

Koszt uczestnictwa

6. Udział w Seminarium jest płatny – koszt uczestnictwa 1 osoby (zwany dalej: „Opłatą”) wynosi 50 zł netto (+23% VAT).

7. Opłata obejmuje:

a) pełne uczestnictwo w Seminarium w dniu 6 lipca 2022 r.,

b) napoje, przekąski oraz lunch,

c) certyfikat potwierdzający udział w Seminarium (na życzenie wystawiony po wydarzeniu),

d) tłumaczenie symultaniczne wykładów obcojęzycznych.

e) event technologiczny ze zwiedzaniem Katedry we Wrocławiu

8. Opłatę należy uiszczać zgodnie z dokumentem płatności wysłanym na podany w Formularzu adres e-mail, którym może być faktura. Dokument płatności zostanie wysłany do Uczestnika nie później niż 14 dni po zakończeniu Seminarium.

9. Uczestnik wyraża zgodę, aby korespondencja pomiędzy nim a Organizatorem, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu. Korespondencję na wskazany adres e-mail uznaje się za skuteczną, o ile Uczestnik nie poinformował Organizatora o zmianie podanego adresu e-mail.

10. Opłatę należy uiścić na konto i w terminie wskazanymi na fakturze lub innym dokumencie płatności przesłanym przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Formularzu.

11. Nieuiszczenie Opłaty w wyżej wskazanym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w Seminarium.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa

12. Rezygnacji z udziału w Seminarium można dokonać tylko drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@remmers.pl nie później niż do dnia 27 czerwca 2022 roku włącznie. W przypadku rezygnacji z udziału w Seminarium, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty Seminarium.

13. Niedokonanie rezygnacji w terminie wyznaczonym w punkcie XII i brak udziału w Seminarium powoduje obciążenie Uczestnika pełną Opłatą.

14. Zamiast zgłoszonej osoby w Seminarium może uczestniczyć inny pracownik danej firmy po uprzednim pisemnym uzgodnieniu zamiany osób z Organizatorem. Zgłoszenia tego rodzaju należy wysyłać na adres e-mail: szkolenioa@remmers.pl nie później niż do dnia 1 lipca 2022 r. włącznie.

Reklamacje

15. Wszelkie reklamacje z tytułu udziału lub sposobu przeprowadzenia Seminarium Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie na adres Organizatora, w ciągu 14 dni od dnia jego zakończenia (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

16. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

17. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Warunków uczestnictwa przez Organizatora, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

18. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. Decyzje Organizatora są ostateczne i wiążące.

19. Decyzja Organizatora zostanie do Uczestnika wysłana listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Ochrona danych osobowych

20. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Seminarium jest Organizator.

21. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszymi Warunkami uczestnictwa w Seminarium.

22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Seminarium. Dane Uczestników przetwarzane będą w celu związanym z wykonaniem umowy o organizację i przeprowadzenie Seminarium zgodnie z Warunkami uczestnictwa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze w związku z organizacją Seminarium (at. 6 ust. 1 lit. c) RODO) np. w zakresie rozliczeń podatkowych, rachunkowości, reklamacji, ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem oraz w celu oszacowania zainteresowania szkoleniami organizowanymi przez Organizatora, marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora zgodnie [ST5] [KK6] z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Organizator przechowuje dane osobowe Uczestników jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji ww. celów, maksymalnie przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń.

23. Organizator ujawnia dane osobowe Uczestników dostawcom systemów informatycznych oraz centrali Remmers - spółce Remmers DE, Bernhard-Remmers-Str. 13, 49624 Löningen, Niemcy, w celach statystycznych, analitycznych co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora w rozumienia art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Organizator może ujawniać dane osobowe Uczestników podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi IT, kurierskie, pocztowe, realizacji wysyłek, usługi prawne, księgowe.

24. Uczestnikowi jako osobie, której dane osobowe przetwarza Organizator przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Uczestnika danych osobowych przez Organizatora w celu wypełnienia jego prawnie uzasadnionych interesów w szczególności w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, f) przeniesienia do innego administratora swoich danych osobowych. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań Organizatorowi.

25. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli sądzi, że Organizator przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

26. Uczestnik może także wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez Organizatora danych osobowych w celu dostarczania mu informacji handlowych w formie elektronicznej na podany w Formularzu adres e-mail i/lub na podany numer telefonu. Dane te mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania informacji handlowej na podany adres e-mail i/lub telefon przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale wymagane w celu otrzymywania informacji handlowych od Organizatora. Dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

27. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajduje się w Polityce Prywatności

Postanowienia końcowe

28. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Seminarium, o czym poinformuje wszystkich zgłoszonych do momentu odwołania Uczestników. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania Seminarium, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty Seminarium.

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników lub osób oddelegowanych przez Uczestnika do udziału w Seminarium, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Seminarium.

30. Wszyscy Uczestnicy Seminarium zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora oraz w Hotelu Bridge, plac Katedralny 8, 50-329 Wrocław

31. W trakcie Seminarium Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej. Zdjęcia indywidualne Uczestników nie będą wykorzystywane w publikacjach Organizatora.

32. Warunki uczestnictwa są jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady udziału w Seminarium.

33. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Warunków uczestnictwa.

34. Treść Warunków uczestnictwa będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.remmers.pl/pl/Konferencja-Akademia-Bernharda-Remmersa.

35. W kwestiach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa stosuje się przepisy prawa polskiego.

36. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z udziałem w Seminarium będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY >>>

PRELEGENCI

©

Manager Produktu

Jens Engel


Po ukończeniu studiów w zakresie inżynierii lądowej i wodnej na RWTH Aachen z specjalizacją w materiałach budowlanych i inżynierii budowlanej Jens Engel był zatrudniony w kilku biurach inżynierskich jako Specjalista ds. planowania odpowiedzialny za projekty renowacyjne i konserwatorskie. Od 2000 roku pracuje dla Remmers Baustofftechnik GmbH, początkowo jako asystentka naukowa w dziedzinie ochrony zabytków, od 2003 r. jako szefowa centralnego działu nieruchomości, dziś Remmers Fachplanung, który jest odpowiedzialny za naprawę i renowacji dużych obiektów, jak również wybitnych obiektów zabytkowych. od wstępnego planowania do realizacji. Od 2005 r. do 2005 r. W 2012 roku Jens Engel był odpowiedzialny za zarządzanie produktem w zakresie ochrony elewacji, odpowiedzialny za ochronę zabytków i energetyczną przebudowę. Od 2012 roku jest Kierownik produktu dla całego obszaru ochrony budynków i elewacji.

Historyczka sztuki

Karolina Jara

Specjalizuje się w badaniu historii architektury XIX i XX wieku. Prowadzi projekty związane z dziedzictwem kulturowym dla Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury (Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz) oraz Fundacji OP ENHEIM. Koordynatorka polsko-niemieckiego konkursu ochrony zabytków „Zabytek – nie zapomnij! / Denkmal – denk mal dran!”. Przygotowuje pracę doktorską na temat architektury i urbanistyki na Śląsku w okresie Trzeciej Rzeszy pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

©
©

Dipl.-Ing. Architekt

Christopher Schmidt-Münzberg

Urodził się w 1975 roku w Bremie. Po studiach w Bremie i Monachium zyskał dyplom magistra inżyniera architektury. Prowadził działania we wszystkich fazach projektów, a jego zainteresowania obejmują szczególnie teorię architektury i historię sztuki. W ostatnich latach skupiał się na przebudowie i rozbudowie zabytkowych budynków w krajach europejskich, w tym w Polsce.


Konserwator zabytków

Sonia Stawowska

Absolwentka Zakładu Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej i Elementów Architektonicznych Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień magistra uzyskała za pracę teoretyczną Badania nad zabezpieczaniem powierzchniowym szylkretu oraz jego regeneracją pod kierunkiem dr Aliny Tomaszewskiej – Szewczyk oraz prace konserwatorskie m.in. złoconych alabastrowych figur Kariatyd z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce pod kierunkiem mgr Marii Rudy. Konserwator praktyk, działająca przy różnorodnych obiektach, głównie na terenie Dolnego Śląska. Od 2017 roku nadzorująca prace konserwatorskie w katedrze pw. Św. Jana Chrzciciela oraz kolegiacie pw. Św. Krzyża we Wrocławiu. Zaangażowana w projekty związane z wykorzystaniem nowych technologii w konserwacji i rekonstrukcjach rzeźbiarskich.

©

FAQ

"Mój Remmers" w pytaniach i odpowiedziach

 • W jakim terminie odbywa się Seminarium?
 • Gdzie odbywa się Seminarium/ lokalizacja?
 • Czy zostanę poinformowany/a jeśli Seminarium zostanie odwołane?
 • Przyjeżdżam samochodem, czy mam możliwość zaparkowania?
 • Nie znam niemieckiego. Czy wykład będzie tłumaczony?
 • Czy otrzymam certyfikat uczestnictwa?
 • Czy w cenie Seminarium zagwarantowany jest nocleg?
 • Jak dokonać rezerwacji?
 • Czy mogę odwołać swój udział?
 • Czy otrzymam fakturę?
 • Kiedy będzie otwarta rejestracja?
 • Jak zarejestrować na konferencję kilka osób z tej samej firmy?
 • Zarejestrowałem/-am się na konferencję, ale nie mogę przyjść?
 • Gdzie znajdę politykę prywatności i regulamin rejestracji?
 • Czy jest możliwość otrzymania faktury pro-forma?
 • Jak mogę złożyć reklamację?

Akademia Bernharda Remmersa

w liczbach

 • 25.0 Lat kształcenia
 • 1996.0 Rok powstania
 • 10000.0 Uczestników rocznie
 • 29990.0 Certyfikacja DIN ISO

Akademia Bernharda Remmersa w Polsce

Konferencje: Warszawa i Kraków