Employees in the laboratory©

Badania i rozwój

Nasz codzienny cel: opracowywać nieuciążliwe dla środowiska, a jednocześnie trwałe systemy produktów

Innowacje nie spadają z nieba

Ponad 80 specjalistów z naszych działów badawczo-rozwojowych pracuje nad innowacyjnymi, przyjaznymi dla środowiska i oszczędzającymi zasoby systemami produktów do ochrony i konserwacji elementów budowlanych i budynków.

W ramach dofinansowywanych projaktów firma Remmers wielokrotnie przeistaczała już innowacyjne pomysły w udane produkty.

Znakomitym przykładem jest modelowy projekt "Ochrona powierzchni kamiennych za pomocą elastycznych estrów kwasu krzemowego" (Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück, AZ 09445).

Także obecnie Remmers jest partnerem w wielu projektach finansowanych ze środków krajowych i europejskich::

  • Projekt BMBF: 'HelioClean'
  • Projekt BMBF 'Zimna ceramika'
  • Projekt BMBF 'NanoLambda'
  • Projekt unijny '3Encult'

Projekt BMBF- FKZ: 03X0069C

Projekt HelioClean® finansowany w ramach "Strategii HighTech" Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) zgodnie z programem ramowym "Innowacje materiałowe dla przemysłu i społeczeństwa - WING" na temat "Nanotechnologia w budownictwie - NanoTecture: Uzyskiwanie wyższych potencjałów oszczędności i wydajności zasobów/energii oraz nowych funkcji" i jest nadzorowany przez firmę Jülich (PTJ).

Partnerzy: Kronos International Inc., Remmers GmbH, IBU-tec GmbH, Dyckerhoff AG, Erlus AG, Leibniz Universität Hannover, Technische Universität Dresden, Universität Kassel

Zadania tego trzyletniego projektu koncentrują się na katalitycznym rozkładzie zanieczyszczeń powietrza przy użyciu światła słonecznego z wykorzystaniem powierzchni materiałów budowlanych o nanotechnologicznie funkcjonalnych właściwościach. Pozytywnym efektem ubocznym funkcjonalizacji jest efekt samooczyszczania, który zapobiega tworzeniu się biofilmów i związanej z tym biokorozji materiałów budowlanych.

HelioClean® ma charakter interdyscyplinarny i łączy kompetencje trzech uniwersytetów i pięciu partnerów przemysłowych (patrz "Partnerzy projektu"). Ścisłe powiązanie badań uniwersyteckich i przemysłowych ma na ce celu znaczne zwiększenie wydajności fotokatalizatora również w miejscach słabo oświetlonych oraz zwiększenie powierzchni czynnej fotokatalizatora w strukturze materiału budowlanego. Ostatecznym celem jest umożliwienie stosowania materiałów budowlanych i chemicznych wyrobów budowlanych, których właściwości użytkowe znacznie przewyższają właściwości istniejących wyrobów, za niższą cenę.

W ramach HelioClean® firma Remmers GmbH ma za zadanie opracować funkcjonalną powłokę o znacznie zwiększonej wydajności w zakresie degradacji zanieczyszczeń powietrza. Przydatna jest stosowana na autostradzie A1 koło Osnabrücku bardzo aktywna kserokatalitycznie powłoka „Remmers HC NOX“.

Dalsze informacje na temat projektu znaleźć można pod adresem: www.HelioClean.de

Projekt BMBF - FKZ: 03X0071C

Projekt "NanoLambda" jest finansowany w ramach "High-Tech Strategy" Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) w ramach programu ramowego "Innowacje materiałowe dla przemysłu i społeczeństwa - WING" na temat: "Nanotechnologia w przemyśle budowlanym - NanoTecture: wykorzystanie wyższych zasobów/potencjałów w zakresie oszczędności energii i wydajności energetycznej, oraz nowych funkcji" i jest nadzorowany przez kierownictwo projektu Jülich (PTJ).
Przetłumaczono przy pomocy www.DeepL.com/Translator.

Partnerzy projektu: Bawarskie Centrum Badań Energii Stosowanej e.V. (ZAE Bawaria), Remmers GmbH, Eckart GmbH

Celem tego projektu jest zbadanie i opracowanie nowych komponentów systemów izolacji cieplnej opartych na materiałach nanostrukturalnych. Celem jest ukierunkowane wykorzystanie efektów fizycznych opartych na nanoskalowej strukturze użytych materiałów w celu zwiększenia wydajności materiałów termoizolacyjnych i ich powierzchni do stosowania w budownictwie.

W ramach wspólnego projektu zlecono firmie Remmers opracowanie kolorów o niskiej emisji ("low-e-colors") w celu znacznego zmniejszenia odbicia promieniowania cieplnego od powierzchni budynków:

W przypadku bardzo dobrze izolowanych elewacji temperatura powierzchni może - wskutek emisji promieniowania cieplnego do otoczenia (szczególnie w przypadku zimnego nocnego nieba) - spaść poniżej temperatury otaczającego powietrza. To często prowadzi do kondensacji na powierzchni elewacji. W dłuższej perspektywie czasowej powoduje to - głównie w zespolonych systemach izolacji cieplnej - wzrost glonów lub zazielenienie elewacji, co z jednej strony pogarsza wrażenie optyczne, a z drugiej strony - w dłuższej perspektywie czasowej - niszczy substancję budynku.

Temu zazielenieniu przeciwdziała się zazwyczaj poprzez dodanie aktywnych substancji biobójczych do powłoki elewacyjnej, przy czym zawsze usiłuje się utrzymać jej dawkę na jak najniższym poziomie. Przy stosowaniu farb niskoemisyjnych można w dużej mierze zrezygnować z biocydów w powłoce elewacyjnej:

niskoemisyjna powierzchnia zmniejsza promieniowanie cieplne do środowiska, a tym samym chłodzenie powierzchni, co z kolei prowadzi do zmniejszenia kondensacji.

Alternatywnie można również zmniejszyć kondensację pary wodnej poprzez zwiększenie grubości warstwy tynku, a tym samym pojemności cieplnej warstwy zewnętrznej, ale efekt ten jest znacznie słabszy, niż w przypadku stosowania odpowiednich farb niskoemisyjnych.

Aby osiągnąć ten cel, opracowuje się metaliczne lub półprzewodnikowe pigmenty, które dają się integrować w farbie i powodują niską emisyjność koloru w zakresie widma podczerwonego. Jednocześnie w paśmie widzialnym kolor powinien dawać wrażenie kolorystyczne (generowane na przykład przez pigmenty) które nie zostaną "przytłoczone" przez pigmenty IR-active. Celem jest osiągnięcie emisyjności na poziomie e < 0,4 przy maksymalnym zachowaniu neutralności kolorów.

Zakres odpowiedzialności firmy Remmers w ramach projektu

Ze względu na swoje know-how, Remmers jest szczególnie odpowiedzialny za następujące zagadnienia:

  • Integracja dostarczanych w ramach projektu nowatorskich substancji w sprawdzonych systemach, w celu zwiększenia ich trwałości.
  • Tworzenie na bazie dostarczanych w ramach projektu nowych substancji receptur nowatorskich systemów, o odpowiednich dodatkowych korzyściach.
  • Testowanie produktów rozwojowych, w miarę możliwości wewnętrznie w Remmers (w przeciwnym razie przez partnerów projektu i ewentualnie przez niezależne instytuty badawcze).
  • Funkcja doradcza w rozwoju nowych surowców o wymaganych właściwościach.
  • Koordynacja pomiędzy partnerami projektu w zakresie rozwoju surowców, formulacji i zastosowania końcowego.

Projekt unijny – nr referencyjny: 260162

Projekt badawczy "3ENCULT" rozpoczął się 1 października 2010 roku w ramach 7. programu ramowego Unii Europejskiej. Jest on koordynowany przez Europejską Akademię w Bolzano (EURAC).

Łącznie 23 partnerów z różnych krajów europejskich opracowuje rozwiązania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach zabytkowych w miastach. Interdyscyplinarny zespół bierze pod uwagę nie tylko aspekty klimatyczne i komfort życia i użytkowania, ale przede wszystkim interesy ochrony zabytków. W związku z tym, oprócz partnerów w zakresie badań i rozwoju, zaangażowani są właściciele budynków i lokalne urzędy ochrony zabytków.

Partnerzy stowarzyszeni

Europejska Akademia w Bolzano - Instytut Energii Odnawialnej, Królewska Duńska Akademia Sztuk Pięknych - Szkoła Architektury, Instytut Technologii/Instytut Kultury Budowlanej, Instytut Diagnostyki i Konserwacji Zabytków w Saksonii i Saksonii Anhalt e.V..., Uniwersytet w Innsbrucku - AB Bauphysik, OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED, Uniwersytet Techniczny w Darmstadt, Katedra Materiałów Budowlanych, Fizyka Budownictwa i Chemia Budowlana, Bartenbach LichtLabor, Politechnika w Dreźnie (Instytut Klimatologii Budownictwa / Instytut Historii Architektury, Architectural Theory and Historic Preservation, Chair of Historic Preservation and Building Research / Centre of Expertise in Urban Regeneration), Municipality of Bologna, Passive House Institute Darmstadt, The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO, Alma Mater Studiorum - Universitá di Bologna: (Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica - Department of Electronics, Computer Sciences and Systems / Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, dei Trasporti, delle Acque, del Rilevamento, del Territorio - Structural, Transport, Hydraulic, Survey and Territory Engineering), ARTEMIS Srl, Gelbison Electronics S.r.l, GRUPO UNISOLAR, MENUISERIE ANDRE SARL, Remmers GmbH, ATREA SRO, youris.com, Local Governments for Sustainability, Sekretariat Europejski (ICLEI), Federacja Europejskich Stowarzyszeń Grzewczych i Klimatyzacyjnych