• Betofix R4 EM [basic]

  Nr art. 108625

  Betofix R4 EM [basic]

  Zaprawa PCC I do naprawy betonowych elementów budowlanych / zaprawa jasytrychowa

  Wariant
  1086 | szary
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Oporność upływowa 7 x 106 Ohm
  Wytrzymałość na zginanie 28 d: ≥ 8,0 N/mm²
  Wytrzymałość na ściskanie 1 d: ≥ 15 N/mm², 7 d ≥ 35 N/mm², 28 d ≥ 50 N/mm² (EN 13892)
  Największe ziarno 5 mm
  Zapotrzebowanie wody ok. 7,5 %, co odpowiada 2,0 l / 25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki na zewnątrz i we wnętrzach
  • Produkt do wzmacniania betonu w przypadku napraw istotnych ze statycznego punktu widzenia
  • Materiał do wzmacniania betonu zgodnie z normą
   - DIN EN 1504-3
  • Jastrychy przemysłowe
  • Jastrych zespolony, jastrych pływający i jastrych na warstwie rozdzielającej
  • Jastrychy z ogrzewaniem podłogowym

  Właściwości

  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Odporność na mróz i sole rozmrażające
  • Bardzo niski skurcz
  • Produkt zdatny do aplikacji maszynowej
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże betonowe:
    nośne, czyste, wolne od kurzu
    Uwzględnić aktualne przepisy techniczne w zakresie następujących parametrów:
    - Wytrzymałość podłoża na odrywanie
    - Minimalna chropowatość/głębokość nierówności

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

    Zbrojenie:
    Stopień czystości SA 2 ½ w razie stosowania ochrony antykorozyjnej, w przeciwnym razie SA 2

     

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • paca stalowa
   • Czas przydatności do użycia po wymieszaniu
    (+20 °C): ok. 90 minut

     

    grubość warstwy

    Grubość pojedynczej warstwy < 80 mm

    Grubość warstwy w wyłomach: maks. do 100 mm

    W przypadku jastrychów zespolonych produkt należy nakładać na jeszcze świeżą warstwę sczepną.

     

    Wykańczanie

    Świeże powierzchnie zaprawy chronić przez co najmniej 3 dni przed zbyt szybkim wysychaniem na skutek działania wiatru, bezpośredniego nasłonecznienia, deszczu i/lub mrozu!

     

    Aplikacja maszynowa

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

     

  • Narzędzia/czyszczenie
   • paca stalowa
   • Mieszarka, kielnia, łata aluminiowa, miecz do gładzenia, zacieraczka do betonu, odpowiednie maszyny aplikacyjne

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 2,0 kg / mm gr. warstwy / m²
   • Ok. 2,0 kg/m²/mm grubości warstwy, czyli ok. 2,0 kg/dm³

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe