• Funcosil IC

  Nr art. 071030

  Funcosil IC

  Wodny, bezrozpuszczalnikowy krem impregnujący na bazie silanów

  Wariant
  0710 | Funcosil IC
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd mleczny, biały, kremowy
  Gęstość (20 °C) około 0,90 g/cm³
  Temperatura zapłonu około 74
  Odczyn pH neutralny - około 8,0
  Baza substancji czynnej silany/siloksany
  Zawartość substancji czynnej w % wag. około 80
  Nośnik woda

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do wgłębnej hydrofobizacji betonu i żelbetu w budownictwie mostowym, drogownictwie i budownictwie naziemnym
  • Jako ochrona przed wnikaniem soli drogowej
  • Do ochrony przed szkodami wywoływanymi przez mróz i sole rozmrażające

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Poprawia odporność na mróz i sole rozmrażające
  • Działa hydrofobizująco
  • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
  • Silny koncentrat (zawartość substancji czynnej = 80%)
  • Materiał odporny na alkalia
  • Doskonałe działanie długotrwałe
  • Produkt zbadany w oparciu o przepisy ZTV-ING, TL/TP OS-A i DAfStb, RL-SIB OS 1
  • Produkt znajduje się na liście BASt (niemiecki Federalny Instytut Drogownictwa)
  • Daje się łatwo, bezstratnie aplikować z bardzo dużą dokładnością
  • doskonałe wnikanie w podłoże
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Odporność na promieniowanie UV
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

   • Przygotowania

    Wady budowlane, takie jak rysy, spękane spoiny, błędne połączenia, spiętrzającą się i higroskopijną wilgoć   należy najpierw usunąć.

    Niezbędne zabiegi czyszczące należy wykonywać delikatnie, na przykład poprzez zmycie zimną lub ciepłą wodą lub poprzez czyszczenie przegrzana parą; w przypadku uporczywych zabrudzeń zastosować technikę czyszczenia wirującym strumieniem albo środkami czyszczącymi, jak np Schmutzlöser (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675).

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Impregnat należy nakładać krzyżowo, za pomocą odpowiedniego narzędzia.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Aby nie doszło do zaburzeń procesu wiązania cementu, beton należy hydrofobizować najwcześniej po dwóch, a lepiej dopiero po czterech tygodniach od jego wyprodukowania.

    Materiał nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z bitumem.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

    Nadmiar impregnatu należy zmyć w ciągu 1 godziny za pomocą rozcieńczalnika Verdünnung V 101.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Wałek malarski typu "jagnięca skórka", z długim włosiem, pędzel.

   • Narzędzia muszą być suche i czyste.

    Po zakończeniu zabiegu i przed dłuższymi przerwami narzędzia należy umyć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

    Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 200 ml - 500 ml Total / m²
   • Zależnie od porowatości, około 0,2 - 0,5 l/m²

   • Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Należy zapewnić warunki uniemożliwiające przedostanie się wody za strefę hydrofobową.

    W przypadku występowania szkodliwych soli należy przeprowadzić ich ilościową analizę

    Duże stężenia soli mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń budowli , którym impregnacja nie jest w stanie zapobiec.

    Warunkiem optymalnej skuteczności impregnacji jest wchłonięcie impregnatu, które zależy od objętości porów i zawartości wilgoci w danym materiale budowlanym.

    Badanie skuteczności działania:


    Nasiąkliwość powierzchniową mineralnych materiałów budowlanych przed i po zabiegu hydrofobizacji można sprawdzić rurką Karstena (nr art. 4954).
    Badanie można przeprowadzić najwcześniej po 6 tygodniach od momentu wykonania zabiegu hydrofobizacji.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe