• Betonhaut

    Nr art. 123061

    Betofix NBM

    Środek do pielęgnacji betonu

    Wariant
    1230 | Betofix NBM
    Dostępność w Centrach Serwisowych
    Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

    Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

    Dane techniczne produktu

    W stanie dostarczanym

    Gęstość (20 °C) 1,00 g/cm³
    Kolor białawy
    Konsystencja płynna
    Odczyn pH około 9

    Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

    Zakres zastosowania

    • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
    • Środek do pielęgnacji betonu ogólnobudowlanego i drogowego
    • Do przypadków zastosowań VM io BM w oparciu o TL NBM-StB 09 (Niemcy)

    Właściwości

    • produkt wodny
    • Współczynnik blokujący SM ≥ 85 %
    • Współczynnik SRT (antypoślizgowość) ≥ 50 części skali
    • Emulsja gotowa do użycia
    • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
    • Zdatność do aplikacji natryskowej
    • Tworzy na powierzchni powłokę izolującą
    • Wskazówki wykonawcze
      • Materiał należy nakładać po odparowaniu wody

        Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    • Narzędzia/czyszczenie
      • natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
      • Urządzenia typu airless, spryskiwacz niskociśnieniowy

      • Urządzenia typu airless, urządzenia do natrysku niskociśnieniowego

        Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

    • Przechowywanie/trwałość
      • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
      • Okres przechowywania 6 mies.
      • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  6 miesięcy.

    • Zużycie
      • około 150 ml/m²

    • Przykłady zastosowań
      • Przypadki zastosowań VM oraz BM w oparciu o TL NBM-StB 09Moment aplikacji
        matowa wilgotność
        M
        Beton na powierzchnie komunikacyjne (beton drogowy z wymaganiami odnośnie do przyczepności powierzchni)VVM
        Ogólne budownictwo betonowe (beton przeznaczony na elementy nieprzejezdne, bez wymagań do przyczepności)BBM

    • Wskazówki ogólne
      • Nie nadaje się do pielęgnacji pośredniej.

        Przed nałożeniem farb lub powłok z powierzchni betonu należy całkowicie usunąć pozostałości materiału.

        Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

        Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    • Informacja dotycząca utylizacji
      • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

    • Bezpieczeństwo/przepisy
      • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

    Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej