• Betonhaut

  Nr art. 123069

  Betofix NBM

  Środek do pielęgnacji betonu

  Wariant
  1230 | Betofix NBM
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 1,00 g/cm³
  Kolor białawy
  Konsystencja płynna
  Odczyn pH około 9

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Środek do pielęgnacji betonu ogólnobudowlanego i drogowego
  • Do przypadków zastosowań VM io BM w oparciu o TL NBM-StB 09 (Niemcy)

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Współczynnik blokujący SM ≥ 85 %
  • Współczynnik SRT (antypoślizgowość) ≥ 50 części skali
  • Emulsja gotowa do użycia
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Zdatność do aplikacji natryskowej
  • Tworzy na powierzchni powłokę izolującą
  • Wskazówki wykonawcze
   • Materiał należy nakładać po odparowaniu wody

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Urządzenia typu airless, spryskiwacz niskociśnieniowy

   • Urządzenia typu airless, urządzenia do natrysku niskociśnieniowego

    Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  6 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 150 ml/m²

  • Przykłady zastosowań
   • Przypadki zastosowań VM oraz BM w oparciu o TL NBM-StB 09Moment aplikacji
    matowa wilgotność
    M
    Beton na powierzchnie komunikacyjne (beton drogowy z wymaganiami odnośnie do przyczepności powierzchni)VVM
    Ogólne budownictwo betonowe (beton przeznaczony na elementy nieprzejezdne, bez wymagań do przyczepności)BBM

  • Wskazówki ogólne
   • Nie nadaje się do pielęgnacji pośredniej.

    Przed nałożeniem farb lub powłok z powierzchni betonu należy całkowicie usunąć pozostałości materiału.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej