• Adolit Holzbau B
 • Adolit Holzbau B
  • Adolit Holzbau B
  • Adolit Holzbau B

  Nr art. 211103

  Adolit Holzbau B

  Gotowy do użycia wodny środek ochrony drewna. Nie zawiera metali ciężkich

  Kolor: bezbarwny | 2111
  Kolor: bezbarwny | 2111
  Wybierz kolor
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Wskazówki bezpieczeństwa

  • Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 1,1 g/cm³
  Zapach neutralny

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do wnętrz i do osłoniętego drewna na zewnątrz
  • do elementów obciążanych statycznie
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Drewno we wnętrzach i w osłoniętych miejscach na zewnątrz
  • Do drewna, niemającego kontaktu z gruntem, zgodnie z EN 335-1 klasy użytkowe 1 i 2
  • Do elementów podlegających obciążeniom statycznym
  • Do drewna nieobciążanego statycznie
  • Nadaje się również do litego drewna konstrukcyjnego

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia
  • Dobra zdolność penetracji podłoża
  • Profilaktycznie chroni przed niszczącymi drewno owadami i grzybami
  • Środek nie jest agresywny wobec szkła, miedzi i żelaza ani powłok lakierniczych na tych materiałach
  • Produkt neutralny zapachowo
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste i wolne od pyłów

    Dopuszczalna wilgotność drewna: u > 20% (za wyjątkiem drewna budowlanego suszonego sztucznie)

    Drewno powinno być docięte na gotowo

   • Przygotowania

    Stare powłoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjące), korę, łyko i brud należy całkowicie usunąć

    W razie potrzeby suche drewno (u < 20%) należy zwilżć wodą za pomocą spryskiwacza.

  • Sposób stosowania
   • pędzel
   • Nasączanie otworów
   • iniekcja ciśnieniowa
   • Temperatura stosowania min. 5 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża: od min. +5

   • Malowanie pędzlem, ciśnieniowe i bezciśnieniowe nasączanie wierconych otworów

    Po wyschnięciu (co najmniej 4 tygodnie) impregnowane drewno można poddać dalszej obróbce za pomocą wskazanych farb rozpuszczalnikowych lub wodnych.

    Do wyschnięcia, w celu zabezpieczenia przed wymywaniem środka konserwującego, drewno należy przechowywać pod dachem, na twardym i nieprzepuszczalnym podłożu.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 48 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

   • Suszenie

    Schnięcie co najmniej przez 48 godzin Malować można po co najmniej 4 tygodniach

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Nasączanie otworów
   • iniekcja ciśnieniowa
   • Ławkowiec, pędzel, lejek, pompa iniekcyjna, wysokowydajne urządzenie natryskowe (np. Gloria 405/410 T), wąż ciśnieniowy z kołnierzem i głowicą sprzęgową, iniektor plastikowy

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie koncentratu solnego 120 ml Total / m²
   • Profilaktyczną skuteczność wobec zgnilizny i owadów produkt uzyskuje przy zużyciu 120 ml/m² (= 132 g/m²)

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt został poddany analizie w oparciu o rozporządzenie o UE o produktach biobójczych nr 528/2012 i dopuszczony przez Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA - Niemcy). Dopuszczenie to zastępuje dotychczasowe Ogólne Dopuszczenie Budowlane wydane przez Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt - Niemcy).

    Zgodnie z normą DIN 68800-1 zabiegi związane z zabezpieczeniem drewna muszą być zaplanowane w odpowiednim czasie i starannie skoordynowane ze wszystkimi stronami uczestniczącymi w budowie (architekt, klient, wykonawca), z uwzględnieniem wymogów prawnych i warunków lokalnych.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

    Kod odpadu 03 02 04* nieorganiczne środki do konserwacji drewna

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej