• Induline SW-900 IT

  Nr art. 378120

  Induline SW-900 IT

  Wodny impregnat do ochrony drewna przed zgnilizną, sinizną i owadami (w tym termitami)

  Kolor: bezbarwny | 3781
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Wskazówki bezpieczeństwa

  • Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo polimer oparty na oleju lnianym
  Gęstość (20 °C) około 1,008 g/cm³
  Zapach charaktyerystyczny

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Do statycznie obciążanych drewnianych elementów budowlanych pod zadaszeniem (np. wiązania dachowe)
  • Drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
  • Środek ochrony drewna posiadający aprobatę zgodnie z DIN 68800-3

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Profilaktyczna ochrona przed grzybami odbarwiającymi drewno (sinizna) i niszczącymi drewno (zgnilizna), owadami (i termitami)
  • Zapewnia ochronę przed wilgocią, szczególnie na przekroju czołowym drewna
  • W połączeniu z barwną powłoką gruntującą ogranicza powstawania plam
  • Podnosi włókna, umożliwiając ich ścięcie podczas 1. szlifu
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • malowanie pędzlem/zanurzanie, flutacja/tunel natryskoway
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +30 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać, mieszać także podczas stosowania i po przerwach w pracy.

    Firmy specjalistyczne: malowanie pędzlem, zanurzanie, flutacja, natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach.

    Po wyschnięciu nałożyć następne powłoki.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    W przypadku wzrostu lepkości (np. w wyniku odparowania) należy wyrównać ją z wodą (lepkość docelowa: ok. 45 s kubku DIN 2 mm lub ok. 22-24 s w kubku ISO 3 mm).

    Zalecenia dotyczące aplikacji powłok odnoszące się do konkretnych gatunków drewna używanego do produkcji okien i drzwi zewnętrznych można znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki systemów na stronie internetowej www.remmers.pl.

   • Suszenie

    Dalsza obróbka możliwa po upływie około 4 godzin (w temp. 23 °C i 50 % w.w.p.) Dalsza obróbka po suszeniu wymuszonym: około 90 minut (20 minut fazy ociekania/50 minut fazy suszenia (35 – 40 °C)/20 minut fazy chłodzenia)

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    W razie wzrostu lepkości (spowodowanego np. odparowaniem) należy dokonać korekty poprzez dolanie wody.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/zanurzanie, flutacja/tunel natryskoway
   • Pędzel, wanna zanurzeniowa, urządzenia flutacyjne, urządzenia do natrysku

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 100 ml Total / m²
   • 100 ml/m²: zastosowanie przeciw grzybom i owadom, w tym termitom

  • Wskazówki ogólne
   • Zgodnie z normą DIN 68800-1 zabiegi związane z zabezpieczeniem drewna muszą być zaplanowane w odpowiednim czasie i starannie skoordynowane ze wszystkimi stronami uczestniczącymi w budowie (architekt, klient, wykonawca), z uwzględnieniem wymogów prawnych i warunków lokalnych.

    Należy przestrzegać instrukcji pt. "Pielęgnacja i konserwacja wanien zanurzeniowych i urządzeń flutacyjnych" oraz "Wskazówki na temat higieny pracy".

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

    Kod odpadu 03 02 02* środki do konserwacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.