• Induline ZW-400

  Nr art. 390120

  Induline ZW-400

  Wodny, kryjący wypełniacz izolujący , przeznaczony do aplikacji natryskowej

  Kolor: kolory niestandardowe | 3901
  Kolor: kolory niestandardowe | 3901
  Wybierz kolor
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo specj. polimery akrylowe
  Gęstość (20 °C) ok. 1,30 g/cm³
  Zapach ammoniakalny
  Stopień połysku mat

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
  • Dobre wypełnienie powierzchni
  • Silne wypełnianie porów
  • Materiał szybkoschnący
  • Dobra podatność na szlifowanie
  • Bardzo dobra siła krycia
  • Bardzo silna izolacja rozpuszczalnych w wodzie garbników
  • Bardzo wysoka ochrona przed zaburzeniami powierzchni powodowanymi przez składniki drewna (np. w przypadku modrzewia)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Powierzchnie drewniane należy wstępnie przygotować odpowiednim środkiem gruntującym.

    Spoiny parapetowe należy ewentualnie zabezpieczyć za pomocą środka Induline V-Fugenschutz (art. 3495) lub Induline AF-920 (art. 7732).

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do +30 °C.

   • Podane wartości odnoszą się do materiału w stanie nierozcieńczonym. Najlepszy rezultat aplikacji natryskowej uzyskuje się, gdy temperatura materiału mieści się w przedziale 15 do 20 °C.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    Poprzez wykonanie powierzchni próbnej należy sprawdzić tolerancję materiałową z podłożem i skuteczność działania izolacyjnego.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

    Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

    Pistolet kubełkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

    Przed nałożeniem powłoki końcowej należy wykonać międzyszlif: P 220 - 240, pył usunąć.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    W przypadku wodnych materiałów powłokowych zawsze istnieje szczątkowe niebezpieczeństwo przebarwienia powłoki spowodowanego przez garbniki!

    Wycieki żywicy są zjawiskiem naturalnym i nie da się im zapobiec poprzez zabiegi polegające na nakładaniu kolejnych powłok, patrz instrukcja BFS nr 18 (Niemcy).

    Zbyt mocne rozcieńczenie produktu, zbyt wysoka wilgotność drewna lub nieprzestrzeganie zalecanej kolejności nakładania warstw, ilości nakładanego materiału lub czasów schnięcia może mieć negatywny wpływ na skuteczność izolującego działania produktu.

    ---

    Zalecenia dotyczące aplikacji powłok odnoszące się do konkretnych gatunków drewna używanego do produkcji okien i drzwi zewnętrznych można znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki systemów na stronie internetowej www.remmers.pl.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po ok. 30 min Zdatność do szlifowania i dalszego lakierowania po ok. 4 godz. (przed nałożeniem powłoki końcowej z Induline DW-625 należy zachować czas schnięcia co najmniej przez. 8 godz. w temp. 23 °C i przy 50 % w.w.p.) Zdatność do szlifowania i dalszego lakierowania w przypadku suszenia wymuszonego: 20 min faza odparowania (w temp. ok. 20 °C i przy 65 - 75 % w.w.p.) / 75 min (dla Induline DW-625 240 min) fazy suszenia (ok. 45 °C, prędkość owiewu 1 m/s) / 20 min fazy chłodzenia

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby rozcieńczać wodą (maks. dodatek 5%)

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Pistolety do natrysku ręcznego, automatyczne urządzenia natryskowe, pistolety kubełkowe

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 150 ml / m² na jedną warstwę
   • OK. 150 ml/m² na jedną warstwę (odpowiada to mokrej warstwie o grubości ok. 150 μm, grubość suchej warstwy: ok. 70 μm)

  • Wskazówki ogólne
   • Materiały uszczelniające muszą wykazywać tolerancję w kontakcie z powłokami i można je nanosić dopiero wówczas, gdy powłoka malarska dobrze wyschnie.

    Należy stosować wyłącznie profile nie zawierające plastyfikatorów.

    Drewnianych elementów budowlanych pokrytych międzywarstwą nie należy przed nałożeniem powłoki końcowej narażać na oddziaływanie czynników atmosferycznych.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.