• CL Fill Q3 Historic

  Nr art. 656210

  CL Fill Q3 Historic

  Wysokiej jakości, gotowa do użycia szpachlówka na bazie wapna dyspergowanego

  Kolor: biały | 6562
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Wapno uwodnione wapno
  Odczyn pH > 11
  Grubość warstwy maks. 5 mm
  Czas schnięcia Suche w dotyku: 4-6 godz.
  Do dalszej obróbki: 24 godz.
  Lepkość 15000 mPa∙s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Kolor biały
  Przepuszczalniość pary wodnej (DIN 52615) sd < 0,03 m

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • We wnętrzach, na tynkach glinianych, wapienno-cementowych i innych tynkach mineralnych oraz na kamieniu naturalnym i na innych nasiąkliwych podłożach mineralnych.
  • Prace w dziedzinie restauracji zabytków i w "ekobudownictwie"

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Materiał aktywny kapilarnie
  • Przepuszczalność pary wodnej sd < 0,03 m
  • Produkt przyjazny dla alergików
  • Materiał z natury antyseptyczny
  • Uziarnienie ok. 0,5 mm
  • Nie generuje dużych naprężeń
  • Wysoka przyczepność
  • Materiał może być rozprowadzany do „zerowej grubości”
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, suche, czyste, wolne od pyłów i rys (za wyjątkiem rys włosowatych)

    Nie może zawierać szkodliwych soli

    Chłonne

   • Przygotowania

    Podłoże należy wstępnie zwilżyć.

    Przed rozpoczęciem pracy należy ujednolicić materiał za pomocą odpowiedniego narzędzia do mieszania.

     

    Rozcieńczenie

    Materiał może być rozcieńczany wodą w ilości do 10 %.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 8 °C maks. 25 °C
   • układanie zaprawy / szpachla
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8°C do maks. +25 °C.

   • Produkt nakładać odpowiednimi narzędziami jako warstwę kontaktową.

    Konieczne jest nałożenie co najmniej 2 warstw.

    Czas oczekiwania pomiędzy aplikacjami: co najmniej 12 godzin

    Ściągnąć na gładko za pomocą odpowiedniego narzędzia.

    Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej.

    Po stwardnieniu powierzchnia jest podatna na szlifowanie.

    Aby zredukować kredowanie, w razie potrzeby ponownie kilkukrotnie zwilżyć pokryte powierzchnie (przyspieszenie karbonatyzacji).

  • Wskazówki wykonawcze
   • Chłonność podłoża należy sprawdzić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej.

    W celu uniknięcia tworzenia miejsc łączenia należy malować mokre na mokre, w jednym ciągu.

    Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować materiał pochodzący z tej samej partii produkcyjnej.

    Końcowy kolor po wyschnięciu i stwardnieniu jest uzależniony od nasiąkliwości podłoża, od warunków atmosferycznych, sposobu stosowania i pielęgnacji.

    Podłoża zawilgocone od spodu mogą powodować przebarwienia.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    W celu ograniczenia kredowania pomalowane powierzchnie należy kilkukrotnie zmoczyć

   • Suszenie

    Warstwa sucha w dotyku: po 4 do 6 godzin,
    zdatna do malowania: po 24 godzinach

   • Rozcieńczanie

    Materiał można rozcieńczać wodą, maksymalnie do 10 %.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachla
   • Szpachla i paca stalowa

   • Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 1,0 kg / m² na jedną warstwę
   • około 1,0 kg/m²/mm grubości warstwy na jedną aplikację,
    maksymalna grubość warstwy 5 mm

  • Wskazówki ogólne
   • Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.