• Funcosil FC Historic
 • Funcosil FC Historic
  • Funcosil FC Historic
  • Funcosil FC Historic

  Nr art. 061113

  Funcosil FC Historic

  Krem impregnujący na bazie silanów, do redukcji nasiąkliwości kapilarnej

  Wariant
  0611 | Funcosil FC Historic
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd mleczny, biały, kremowy
  Gęstość (20 °C) ok. 0,825
  Temperatura zapłonu > 61
  Baza substancji czynnej silan/siloksan
  Zawartość substancji czynnej w % wag. ok. 20
  Nośnik zdezaromatyzowane węglowodory / woda

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • Do ochrony obiektów zabytkowych przed deszczem ulewnym
  • Do mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, tynk i kamień naturalny
  • Do redukcji nasiąkliwości kapilarnej z zachowaniem kapilarności szczątkowej

  Właściwości

  • Zmniejsza współczynnik w
  • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
  • brak efektu perlenia wody
  • doskonałe wnikanie w podłoże
  • Odporność na promieniowanie UV
  • Materiał odporny na alkalia
  • Produkt oparty na wodzie źródlanej (niechlorowanej)
  • Daje się łatwo, bezstratnie aplikować z bardzo dużą dokładnością
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

   • Przygotowania

    Wady budowlane, takie jak rysy, spękane spoiny, błędne połączenia, spiętrzającą się i higroskopijną wilgoć   należy najpierw usunąć.

    Niezbędne zabiegi czyszczące należy wykonywać delikatnie, na przykład poprzez zmycie zimną lub ciepłą wodą lub poprzez czyszczenie przegrzana parą; w przypadku uporczywych zabrudzeń zastosować technikę czyszczenia wirującym strumieniem albo środkami czyszczącymi, jak np Schmutzlöser (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675).

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min.
    +10 °C do maks. +25 °C.

   • Impregnat nakładać ruchem krzyżowym za pomocą odpowiednich narzędzi lub natryskowo.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

    Nadmiar impregnatu należy zmyć w ciągu 1 godziny za pomocą rozcieńczalnika Verdünnung V 101.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Wałek futrzany z długim włosiem, pędzel,
    Dysze w urządzeniach airless: kąt natrysku 40° , otwór 0,021 cala, maks. 60 bar ciśnienia natrysku.

   • Narzędzia muszą być suche i czyste.

    Po zakończeniu zabiegu i przed dłuższymi przerwami narzędzia należy umyć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

    Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 150 ml - 200 ml Total / m²
   • Zależnie od porowatości, w jednej warstwie: ok. 0,15 - 0,20 l/m²

   • Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    W przypadku występowania szkodliwych soli należy przeprowadzić ich ilościową analizę

    Duże stężenia soli mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń budowli , którym impregnacja nie jest w stanie zapobiec.

    Warunkiem optymalnej skuteczności impregnacji jest wchłonięcie impregnatu, które zależy od objętości porów i zawartości wilgoci w danym materiale budowlanym.

    Badanie skuteczności działania:


    Nasiąkliwość powierzchniową mineralnych materiałów budowlanych przed i po zabiegu hydrofobizacji można sprawdzić rurką Karstena (nr art. 4954).
    Badanie można przeprowadzić najwcześniej po 6 tygodniach od momentu wykonania zabiegu hydrofobizacji.

    Na skarbonatyzowanych kamieniach naturalnych należy przeprowadzić badanie skuteczności.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  Możliwe produkty systemowe