• Restauriermörtel GF

  Nr art. 058905

  RM GF

  Mineralna zaprawa do kamienia i wykonywania odlewów

  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) około 7 N/mm²
  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 20 N/mm²
  Moduł elastyczności Younga (DIN 1048) około 17 kN/mm²
  Największe ziarno 0,5 mm
  Gęstość nasypowa około 1,6 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody około 4,8 - 5,0 l/25 kg
  Odkształcenie wywołane skurczem - DIN52450 Po 28 dniach: ok. -1,2 mm/m

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Wykonywanie odlewów rzeźb i zdobień
  • Odlewy w zamkniętych i otwartych formach

  Właściwości

  • Produkt płynny
  • Niska zawartość wolnych alkaliów
  • Niewielkie naprężenia własne
  • Pigmenty odporne na działanie ultrafioletu
  • Istnieje możliwość nadania cech hydrofobowych
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Niezbędne czynności związane z czyszczeniem należy wykonywać zachowujac daleko posuniętą ostrożność, na przykład używając zimnej lub ciepłej wody, albo pary wodnej; w przypadku uporczywych zanieczyszczeń należy preferować metodę wirującego strumienia z wykorzystaniem urządzania rotec (art. 5235) lub czyściwa Remmers [Clean FP, Clean AC basic, Clean WR].

    W przypadku cennych z historycznego punktu widzenia zdobień architektonicznych i rzeźb substancję budowlaną należy po ostrożnym usunięciu nawarstwionych zanieczyszczeń wielokrotnie intensywnie wzmocnić za pomocą odpowiednich produktów z rodziny Remmers KSE.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • polewanie
   • W razie potrzeby wykonać szalunek.

    W razie potrzeby nanieść warstwę sczepną

    Powoli wlewać zaprawę do formy cienką warstwą wzdłuż odpowiedniej listwy drewnianej lub za pomocą urządzenia do napełniania.

    W trudniejszych przypadkach można dodatkowo wibrować.

    W zależności od wielkości i kształtu sporządzanej kopii, można ją zdjąć po ok. 24 godzinach i w razie potrzeby dopracować.

    Czas oczekiwania przed nałożeniem kolejnych warstw: co najmniej 24 godziny.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Sposób i czas trwania prac wykończeniowych i obróbki powierzchni mają wpływ na kolor.

    W przypadku różnych szarż możliwe jest wystąpienie nieznacznych odchyleń kolorystycznych!

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • polewanie
   • Mieszalnik, paca stalowa gładka, szczotka do szlamów, kubek miarowy, narzędzie ułatwiające napełnianie

    Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,8 kg / mm gr. warstwy / m²
   • około 1,8 kg/l wypełnianej przestrzeni

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Kolor niestandardowy według numeru koloru (nr MF, wzorniki, NCS itp.) lub poprzez nadesłanie próbki-wzorca (w przypadku zmiennych barw żądany kolor należy jednoznacznie zaznaczyć).

    Kolor, jaki stabilizuje się po wyschnięciu i stwardnieniu jest uzależniony od panujących warunków otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przykład powierzchnia wygładzona w stanie świeżym sprawia wrażenie jaśniejszej, niż wygładzona później lub uszorstniona. Różne uziarnienia tego samego artykułu mogą prowadzić do powstania nieznacznych różnic koloru. Podłoża zawilgocone od spodu mogą powodować przebarwienia.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Alkaliczne spoiwa mogą rozpuszczać metale nieżelazne.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej