• Antihygro

  Nr art. 061605

  Antihygro

  Środek ograniczający pęcznienie kamieni naturalnych o ilastej strukturze mineralnej

  Wariant
  0616 | Antihygro
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) ok. 1,0 g/cm³
  Kolor bezbarwny
  Zapach neutralny
  Zawartość substancji czynnej 0,2 mol/l

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do naturalnych kamieni o ilasto-mineralnej strukturze
  • Do ograniczania procesów wietrzenia indukowanych przez ilasto-mineralną strukturę

  Właściwości

  • Redukuje pęcznienie hydratacyjne
  • Ogranicza prędkość pęcznienia hydratacyjnego
  • Nie hydrofobizuje podłoża
  • Nie powoduje zwiększania wytrzymałości
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nasiąkliwe, czyste, wolne od pyłu i suche.

   • Przygotowania

    Niezbędne czynności związane z czyszczeniem należy wykonywać zachowujac daleko posuniętą ostrożność, na przykład używając zimnej lub ciepłej wody, albo pary wodnej; w przypadku uporczywych zanieczyszczeń należy preferować metodę wirującego strumienia z wykorzystaniem urządzania rotec (art. 5235) lub czyściwa Remmers [Clean FP, Clean AC basic, Clean WR].

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 8 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8 °C do maks. +25 °C

   • Impregnat nanoszony jest metodą polewania bezciśnieniowego aż do nasycenia (należy unikać tworzenia mgły). Błonka płynu o długości 30 - 50 cm na powierzchni materiału budowlanego wskazuje na wystarczające podawanie środka.

    Polewać należy odcinkami, dysza powinna być prowadzona poziomo, od góry do dołu; natychmiast po podaniu materiału powierzchnię ewentualne kałuże rozprowadzić ławkowcem.

    Proces należy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy) powtórzyć, aplikując mokre na wilgotne, aż do ustania chłonności podłoża.

    Powierzchnie, na których aplikacja natryskowa jest niemożliwa, pomalować używając dobrze nasączonego pędzla.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Jako narzędzia nadają się wszystkie nierdzewne urządzenia nisko-ciśnieniowe, pompujące i natryskowe, pompy do płynów, pędzle i ławkowce.

   • Narzędzia muszą być suche i czyste.

    Po zakończeniu zabiegu i przed dłuższymi przerwami narzędzia należy umyć wodą.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

    Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • Piaskowiec trzcinowy: 1,0 – 4,5 l/m²
    Piaskowiec czerwony: 0,3 – 2,5 l/m²
    Tuf: 1,0 – 6,0 l/m²
    Cegła: 0,2 – 3,0 l/m²

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Warunkiem optymalnej skuteczności impregnacji jest wchłonięcie impregnatu, które zależy od objętości porów i zawartości wilgoci w danym materiale budowlanym.

    Pozostałości (np. związków powierzchniowo czynnych, wosków) po wykonanym uprzednio czyszczeniu mogą obniżać skuteczność działania produktu, dlatego należy je całkowicie usunąć.

    Wysoka alkaliczność może się negatywnie odbić na skuteczności zabiegu.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej