• SP_Fill_Q3

  Nr art. 040920

  SP Fill Q3

  Mineralna szpachlówka powierzchniowa i tynk drobnoziarnisty

  Wariant
  0409 | SP Fill Q3
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Największe ziarno 0.3 mm
  Nasiąkl. kapilarna w24 >1 kg/m²h0,5
  Uziarnienie 0,3 mm
  Grubość warstwy Single layer 1 - 5 mm
  Gęstość nasypowa około 1,1 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody 6,0-6,4 l/20 kg
  Klasa wytrzymałości na ściskanie CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do sporządzania drobnoziarnistych, zamkniętych powierzchni tynku nadających się do malowania i tapetowania
  • Do wygładzania tynków renowacyjnych i mineralnych tynków podkładowych
  • Mineralna szpachlówka powierzchniowa, przeznaczona do stosowania we wnętrzach i na otwartej przestrzeni

  Właściwości

  • Może być malowana i tapetowana
  • Podatność na filcowanie
  • Grubość pojedynczych warstw 1 - 5 mm
  • Zdatność do obróbki ręcznej i maszynowej
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy wstępnie zwilżyć.

    Hydrofobowe podłoże należy wstępnie zmoczyć zmiękczoną wodą.

    Podłoża o dużej nasiąkliwości należy zaimpregnować środkiem Tiefgrund W (art. 2842)

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Produkt nakładać odpowiednimi narzędziami jako warstwę kontaktową.

    Produkt nakładać warstwą o pożądanej grubości i natychmiast wygładzać.

    Ściągnąć na gładko za pomocą odpowiedniego narzędzia.

    Po stwardnieniu powierzchnię wykończyć.

    Po stwardnieniu powierzchnia jest podatna na szlifowanie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

    Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować materiał pochodzący z tej samej partii produkcyjnej.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • Mieszarka, paca stalowa, kielnia, szpachla, odpowiednie maszyny

   • Narzędzia umyć wodą przed związaniem zaprawy.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,3 kg / mm gr. warstwy / m²
   • Około 1,3 kg/m²/mm grubości warstwy, przeciętnie około 3,0 kg/m².

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe