• Fill RZ Historic

  Nr art. 056405

  Fill RZ Historic

  Mineralna szpachlówka powierzchniowa i tynk drobnoziarnisty na bazie cementu romańskiego

  Kolor: szarobeżowy (kolor własny) | 0564
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach ≥ 6.0 N/mm²
  Kolor szaro-beżowy
  Gęstość objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,9 kg/dm³
  Uziarnienie ≤ 0,3 mm
  Zawartość porów powietrznych ≤ 10 % obj.
  Grubość warstwy Single layer 1 - 5 mm
  Gęstość nasypowa ok. 1,1 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody 1.25 l/5 kg
  Klasa wytrzymałości na ściskanie CS III

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do renowacji zabytkowych elewacji
  • Mineralna szpachlówka powierzchniowa, przeznaczona do stosowania we wnętrzach i na otwartej przestrzeni

  Właściwości

  • Powolny rozwój wytrzymałości
  • Podatność na filcowanie
  • Grubość pojedynczych warstw 1 - 5 mm
  • Cement naturalny, produkowany od ponad 150 lat pod niezmienianą nazwą cementu romańskiego. Palony tradycyjnie w niskiej temperaturze w piecu szybowym margiel wapienny z epoki kredy.
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy wstępnie zwilżyć.

    Podłoża o dużej nasiąkliwości należy zaimpregnować środkiem Tiefgrund W (art. 2842)

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C
    Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

   • Warstwa kontaktowa

    Produkt nakładać odpowiednimi narzędziami jako warstwę kontaktową.

     

    Produkt nakładać warstwą o pożądanej grubości i natychmiast wygładzać.

    Ściągnąć na gładko za pomocą odpowiedniego narzędzia.

    Po stwardnieniu powierzchnię wykończyć.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

    Powierzchnie powiązane ze sobą obrabiać wyłącznie materiałem pochodzącym z tej samej szarży.

    W przypadku różnych szarż możliwe jest wystąpienie nieznacznych odchyleń kolorystycznych!

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Mieszarka, mieszadło ręczne, paca stalowa gładka, kielnia, szpachla

   • Narzędzia umyć wodą przed związaniem zaprawy.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • W stanie suchym, w nienaruszonych opakowaniach: około 6 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,5 kg / mm gr. warstwy / m²
   • Ok. 1,5 kg/m²/mm grubości warstwy

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Kolor, jaki stabilizuje się po wyschnięciu i stwardnieniu jest uzależniony od panujących warunków otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przykład powierzchnia wygładzona w stanie świeżym sprawia wrażenie jaśniejszej, niż wygładzona później lub uszorstniona. Różne uziarnienia tego samego artykułu mogą prowadzić do powstania nieznacznych różnic koloru. Podłoża zawilgocone od spodu mogą powodować przebarwienia.

    Alkaliczne spoiwa mogą rozpuszczać metale nieżelazne.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe