• FM SAN
 • FM SAN
  • FM SAN
  • FM SAN

  Nr art. 106925

  FM SAN

  Wapienno-cementowa renowacyjna zaprawa spoinowa

  Wytrzymałość
  M5
  Uziarnienie
  ≤ 1,0 mm
  Kolor: beżowy | 1069

  Kolor: beżowy | 1069

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Cement wapienny
  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach > 5 N/mm² (M5)
  Dynamiczny moduł Younga po 28 dobach > 7000 N/mm²
  Nadzór zewnętrzny GG-CERT
  Największe ziarno ≤ 1,0 mm
  Pory otwarte około 30% obj.
  Zapotrzebowanie wody około 10 %, co odpowiada 2,5 l/25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do spoinowania pierwotnego i do naprawy spoin
  • Do murów z cegieł i kamienia naturalnego
  • Do wypełniania spoin o szerokości od 5 do 30 mm

  Właściwości

  • Dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału
  • Istnieje możliwość nadania cech hydrofobowych
  • Możliwe są kolory niestandardowe (pigmenty odporne na UV)
  • Możliwa podwójna hydrofobizacja
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Głębokość spoiny co najmniej 2 cm lub podwójna szerokość spoiny

    Szlifowane ścianki łączonego materiału mogą prowadzić do odspojeń zaprawy.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Zaleca się, aby podczas spoinowania pracować możliwie dwuwarstwowo, powierzchnię ściągnąć, ale nie wygładzać (nie "prasować") kielnią-spoinówką.

    Mieszać tylko tyle zaprawy, ile da się wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin

    Otwartą, oczyszczoną spoinę należy wstępnie zmoczyć.

    Cienkowarstwową aplikację przy krawędziach ubytków ułatwia dodatek ZM HF [basic] do wody zarobowej (prop. 1:10); w rezultacie twardnienie nieco się wydłuża i wzrasta współczynnik wytrzymałości na rozciąganie przyczepne.

    Po wprowadzeniu materiału wykonać obróbkę za pomocą narzędzia profilującego - np. kawałka węża.

    Czas oczekiwania przed nałożeniem kolejnych warstw: co najmniej 24 godziny.

     

    Metoda suchego natrysku:
    - Gęstość nasypowa zaprawy związanej ok. 2,2 kg/dm³
    - Wytrzymałość na ściskanie w teście cylindra ok. 34 N/mm².

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Sposób i czas trwania prac wykończeniowych i obróbki powierzchni mają wpływ na kolor.

    W przypadku różnych szarż możliwe jest wystąpienie nieznacznych odchyleń kolorystycznych!

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Przyczepność materiału do ścianek spoiny zwiększa się poprzez dodanie Haftfest - ZM HF - (art. 0220) do wody zarobowej (PM 1:10).

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Narzędzie do mieszania, paca do gładzenia, szpachla, narzędzie do profilowania (np. kawałek węża)

    Narzędzia umyć wodą przed związaniem zaprawy.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 1,6 kg / l wypełn. przestrzeni
   • Około 1,6 kg/l przestrzeni spoiny

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Kolor niestandardowy według numeru koloru (nr MF, wzorniki, NCS itp.) lub poprzez nadesłanie próbki-wzorca (w przypadku zmiennych barw żądany kolor należy jednoznacznie zaznaczyć).

    Kolor, jaki stabilizuje się po wyschnięciu i stwardnieniu jest uzależniony od panujących warunków otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przykład powierzchnia wygładzona w stanie świeżym sprawia wrażenie jaśniejszej, niż wygładzona później lub uszorstniona. Różne uziarnienia tego samego artykułu mogą prowadzić do powstania nieznacznych różnic koloru. Podłoża zawilgocone od spodu mogą powodować przebarwienia.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Alkaliczne spoiwa mogą rozpuszczać metale nieżelazne.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej