©

Zwalczająca ochrona drewna i jego renowacja

Ochrona przed owadami i ich atakami

Czy to w konstrukcjach dachowych, czy na innych elementach budowlanych - inwazja owadów i szkodników może na dłuższą metę całkowicie zniszczyć strukturę drewna. Tym ważniejsze jest jak najszybsze działanie w przypadku wykrycia zarażenia.

Drewno jest popularne nie tylko wśród ludzi. Także owady doceniają jego walory. Jeśli się w nim zagnieżdżą, mogą spowodować druzgocące konsekwencje. Szkodniki są w stanie zdestabilizować całe budynki. Im wcześniej zostanie wykryty ich atak, tym lepiej. Przedstawiamy Państwu przegląd najgroźniejszych szkodników drewna i metody nowoczesnej renowacji, oraz produkty do jej przeprowadzenia.

Grzyby niszczące drewno tworzą na jego powierzchni i w strukturze sieć drobnych nici grzybowych (hyphae), w całości zwane grzybnią. Najgroźniejszą, bo silnie destrukcyjną dla drewna formą grzybów, jest zgnilizna.

Wzmacnianie i uzupełnianie ubytków drewna

Jeżeli komponenty drewna zniszczone przez owady lub grzyby nie mogą zostać usunięte, a następnie wzmocnione, wytrzymałość zaatakowanej substancji może zostać ponownie zwiększona przez zastosowanie poliuretanowych bądź epoksydowych preparatów wzmacniających. W tym celu oczyszczoną powierzchnię wielokrotnie, aż do nasycenia, powleka się odpowiednim preparatem. Możliwe jest również ciśnieniowe wstrzykiwanie preparatu poprzez plastikowe iniektory, konsolidujące zniszczone obszary wewnątrz drewna.

Jeżeli natomiast konieczne jest przywrócenie dawnej wytrzymałości na ściskanie (np. punkty podparcia słupów, wsporniki) lub przywrócenie pierwotnych wymiarów (jak to często bywa w projektach związanych z ochroną zabytków), może być wymagana wymiana usuniętej substancji drzewnej na drzewno-epoksydową lub -poliuretanową masę.

W celu uzyskania lepszej przyczepności przy stosowaniu epoksydowych substytutów drewna epoksydowego bezwzględnie konieczna jest obróbka wstępna przy użyciu spoiwa epoksydowego. Następnie, za pomocą farby kryjącej Remmers można dokonać konsolidacji kolorystycznej.

©

Drewno w konstrukcji dachowej

Obliczanie powierzchni drewna

Według danych Reichsanzeiger do obliczenia powierzchni drewna w ustrojach dachowych nadal obowiązuje następująca podstawa obliczeń: Rozwinięta powierzchnia konstrukcji dachowej z drewna jest obliczana na podstawie powierzchni podstawy poddasza (wymiar zewnętrzny muru) pomnożonej przez współczynnik zależny od wysokości kalenicy.

Wysokość kalenicy mierzona jest od strychu. Wysokość grzbietu do 5 m = współczynnik 3,3 (2,3)Wysokość grzbietu do 7 m = współczynnik 3,6 (2,6)

Wysokość kalenicy powyżej 7 m = współczynnik 4,0 (3,0)

Jeśli drewniana podłoga nie jest wliczona, liczbę 1 można odjąć od współczynnika. Odpowiednie wartości są już w nawiasach. W przypadku poddaszy rozciągniętych za podstawę przyjmuje się tylko podłogę, a w przypadku widocznych ścianek działowych i drewnianych podłóg pośrednich mierzy się powierzchnie rzutów po obu stronach. Nie uwzględnia się konstrukcji pomocniczych ścian działowych.

Przykładowe obliczenie

Wymiary zewnętrzne domu: 8 x 10 m = 80 m²

Wysokość kalenicy (mierzona od poddasza): do 5 m = 80 x współczynnik 3,3 = 264 m² powierzchni drewna w rozwinięciu. Powierzchnia ta obejmuje 80 m² powierzchni poddasza.

Ochrona zdrowia i środowiska naturalnego

Wskazówki wykonawcze
Zabiegi związane z ochroną drewna nośnych elementów konstrukcyjnych mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistów posiadających doświadczenie w zakresie ochrony drewna zgodnie z przepisami homologacyjnymi. Wymagane kwalifikacje można znaleźć w dokumentacji technicznej lub w ogólnej aprobacie nadzoru budowlanego środka do konserwacji drewna, który ma być stosowany. Podczas stosowania środka do konserwacji drewna należy przestrzegać przepisów dotyczących BHP i ochrony środowiska (np. rozporządzenie w sprawie substancji niebezpiecznych), a szczególnie oznaczeń na pojemniku (symbol zagrożenia, oznaczenie zagrożenia, informacja o zagrożeniu, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa).

Informacje uzupełniające na temat grup produktów i instrukcji obsługi środków do konserwacji drewna można znaleźć w systemie informacji o substancjach niebezpiecznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

©

Środki ochrony indywidualnej
Każde działanie związane ze środkami do konserwacji drewna musi być zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby nie zagrażało zdrowiu wykonawcy, osób trzecich lub środowiska naturalnego. Ogólne informacje na temat prawidłowego stosowania środków do konserwacji drewna znajdują się w podręcznikach BAuA. Informacje dotyczące bezpieczeństwa środków do konserwacji drewna i środków ochrony indywidualnej znajdują się na etykiecie, w karcie charakterystyki i w instrukcji technicznej.

Ochrona środowiska naturalnego
Środki do konserwacji drewna powinny być przechowywane w oryginalnych pojemnikach w taki sposób, aby nie istniało ryzyko ich niezamierzonego uwolnienia. Należy zapewnić, aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do magazynu, w którym środki te są przechowywane. Magazyn musi odpowiadać obowiązującym przepisom. Wszystkie prace muszą być wykonywane w taki sposób, aby żadne środki do konserwacji drewna nie przedostały się do gleby, wód gruntowych lub powierzchniowych. Pozostałości środków do konserwacji drewna, które nie mogą być dłużej stosowane, należy utylizować jako odpady niebezpieczne. Informacje na temat utylizacji można znaleźć w karcie charakterystyki w pkt 13. Całkowicie opróżnione pojemniki należy wprowadzić do systemów recyklingu.

Zwalczająca ochrona drewna i jego renowacja

Liczba znalezionych produktów 12
 

Widok:

Nr art. 210005

Płynny koncentrat środka ochronnego do zwalczania grzyba domowego w murze

Nr art. 136801

Środek do usuwania farb i graffiti

Nr art. 067603

Specjalny preparat do usuwania zanieczyszczeń biologicznych z tarasów drewnianych, posadzek kamiennych i murów

Nr art. 221330

Wodny środek powolnego działania, do zwalczającej ochrony drewna

Nr art. 4200205904

Środek owadobójczy do drewna, do stosowania przez klientów indywidualnych, poj. 250 ml.

Nr art. 316101

Bezrozpuszczalnikowy, dwukomponentowy preparat do konsolidacji drewna, na bazie żywicy epoksydowej

Nr art. 316203

Bezrozpuszczalnikowa masa wyrównawcza 2K

Nr art. 238701

Bezrozpuszczalnikowy zestaw rekonstrukcyjny do drewna stosowanego we wnętrzach i na zewnątrz

Nr art. 237901

Jednoskładnikowy środek na bazie PU, przeznaczony do konsolidacji drewna i blokowania substancji szkodliwych

Nr art. 377784

Wodna powłoka do ochrony cięć czołowych drewna

Nr art. 315401

Środek do wybielania przebarwień powodowanych przez żelazo i garbniki