• ICS 2K
 • ICS 2K
 • ICS 2K
  • ICS 2K
  • ICS 2K
  • ICS 2K

  Nr art. 047611

  ICS 2K

  Drobnoziarnista zaprawa iniekcyjna 2K

  Kolor: ICS 2K | 0476
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach po 7 dnaich: > 5,0 N/mm²
  po 28 dniach: > 20 N/mm²
  Początek wiązania (20°C) > 8 godzin
  Koniec wiązania (20 °C) > 10 godzin
  Gęstość objętościowa świeżej zaprawy około 1,7 kg/l
  Największe ziarno < 0,02 mm
  Zawartość porów powietrznych około 1 % objętościowych
  Skład Art. 0475: płyn iniekcyjny
  Art. 0476: hydraulicznie wiążące, ultradrobne, fabrycznie mieszane spoiwo (proszek) o wysokiej odporności na siarczany

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • W miejscach suchych, wilgotnych, mokrych, podwodnych i podziemnych
  • Wtłaczanie w rysy w betonie
  • Wypełnianie rys i pustych miejsc
  • Wzmacnianie i podwyższanie nośności gruntu budowlanego

  Właściwości

  • Materiał niskolepki (bardzo dobra płynność)
  • Niewielki skurcz
  • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
  • Wysoka wytrzymałość wczesna
  • Wodoszczelność
  • Odporność na mróz i sole rozmrażające
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Wywiercony otwór iniekcyjny należy oczyścić z pyłu po wierceniu

   • Przygotowania

    Naprawa jamistego muru

    Wiercenie otworów: średnica 18 - 30 mm, kąt nachylenia ok. 45 °, głębokość otworów do maks. 5 cm przed końcem ściany.

  • Sposób stosowania
   • Nasączanie otworów
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Bezciśnieniowo - przez lejek

    Iniekcję należy przeprowadzać za pomocą odpowiednich urządzeń i pakerów iniekcyjnych.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Nie mieszać z innymi produktami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Nasączanie otworów
   • Mieszarka, urządzenia iniekcyjne, pakery (np. pakery i urządzenia firmy Desoi, względnie pakery i pompy firmy Polyplan).

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 1,7 kg / l wypełn. przestrzeni
   • około 1,7 kg/l wypełnianej przestrzeni

  • Wskazówki ogólne
   • Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.