• Betofix HQ6

  Nr art. 055625

  Betofix HQ6

  Beton zalewowy

  Kolor: Betofix HQ6 | 0556
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Reakcja na ogień Klasa A1 (DIN EN 13501)
  Wytrzymałość na ściskanie 24 h 10 – 24 N/mm², 7 d > 40 N/mm², 28 d > 60 N/mm², 90 d > 65 N/mm² (na sześcianie)
  Kolor szary
  Przyporządkowanie do klasy wilgotności WO, WF, WA, WS
  Rozpływność 5 min.: ≥ 700 mm, 30 min.: ≥ 650 mm, 60 min.: ≥ 650 mm, 90 min.: ≥ 600 mm
  Gęstość objętościowa świeżej zaprawy Ok. 2,3 kg/dm³
  Stopień pęcznienia (24 h) ≥ 0,5 % obj.
  Grubość warstwy 15 - 150 mm
  Zapotrzebowanie wody 9,6 %, co odpowiada 2,4 l / 25 kg
  Przyporządkowanie do klasy ekspozycji XC1 – XC4, XD1 – XD3, XO XS1 – XS3, XF1 – XF4* XA1 – XA2, XM1* – XM2* *Wytyczna VeBMR nie obejmuje klas narażenia XM1 - XM3 i XF4.
  Klasa rozlewności a3
  Klasa skurczu SKVB 0
  Klasa wytrzymałości wczesnej C
  Klasa wytrzymałości na ściskanie C 50/60

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki na zewnątrz i we wnętrzach
  • Podłoża mineralne w strefach suchych, wilgotnych, mokrych i podwodnych
  • Do zalewania i podlewek pod maszynami, konstrukcjami stalowymi, torami kolejowymi, wiatrowniami i podporami mostowymi
  • Do wypełniania spoin pomiędzy elementami prefabrykowanymi i podwaliną posadzki piwnicznej
  • Wbetonowanie słupów w fundamentach
  • Do naprawy betonu
  • Wypełnianie pustych miejsc o dużych rozmiarach w betonowych elementach budowlanych zgodnie z 3 poprawką do wytycznej SiB (Niemcy)
  • Spełnia wymagania wytycznej DAfStb: „Wytwarzanie i stosowanie betonu zalewowego i zapraw zalewowych“
  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

  Właściwości

  • Dobra rozpływność
  • Zdolność samozagęszczania
  • Zdolność do pęcznienia
  • Wodoszczelność
  • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
  • Największe ziarno: 6 mm
  • Reakcja na ogień: klasa A1
  • Wytrzymalość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 60 N/mm²
  • Odporność na mróz i sole rozmrażające
  • Hamowanie procesu korozji
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

    Odsłonić przypowierzchniowe ziarno.

    Odporność podłoża na ścieranie musi wynosić średnio. > 1,5 N/mm².

  • Sposób stosowania
   • pompa do zapraw / wylewanie
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C. Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

   • VA1_M_771

     

    W razie potrzeby oszalować.

    Zalewanie odbywa się zazwyczaj bez przerw tylko z jednej strony lub jednego narożnika.

    W trudniejszych przypadkach można dodatkowo wibrować.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pompa do zapraw / wylewanie
   • Narzędzie do mieszania: mieszarka z podwójnym mieszadłem, mieszarka z ruchem wymuszonym. W przypadku stosowania pompy mieszającej należy stosować mieszarki szarżowe (porcyjne).

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • W suchym miejscu, w nienaruszonych opakowaniach produkt można przechowywać przez ok. 9 miesięcy.

  • Zużycie
   • 2,1 kg / l wypełn. przestrzeni
   • Ok. 2,1 kg/l wypełnianej przestrzeni

  • Wskazówki ogólne
   • Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametry produktu oznaczone zostały w warunkach laboratoryjnych, zgodnie z wytyczną DAfStb Rili – VeBMR.

    Alkaliczne spoiwa mogą rozpuszczać metale nieżelazne.

    Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej