• Epoxy UV 100
 • Epoxy UV 100
 • Epoxy UV 100
 • Epoxy UV 100
 • Epoxy UV 100
 • Epoxy UV 100
  • Epoxy UV 100
  • Epoxy UV 100
  • Epoxy UV 100
  • Epoxy UV 100
  • Epoxy UV 100
  • Epoxy UV 100

  Nr art. 634403

  Epoxy UV 100

  Przezroczysta żywica epoksydowa

  Wariant
  6344 | Epoxy UV 100
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,12 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 750 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,01 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 450 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,08 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 615 mPa s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Spoiwo do posadzkowych powłok dekoracyjnych
  • Warstwa zamykająca w posadzka zasypowych
  • Warstwa utrwalająca w powłokach silnie płatkowanych
  • Przezroczysta powłoka
  • Element systemu w systemach certyfikowanych przez TÜV PROFICERT (707106482-1)

  Właściwości

  • Niska tendencja do żółknięcia
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Materiał nie zawiera plastyfikatorów, nonylofenolu i alkilofenolu
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm².

    Należy obowiązkowo stosować odpowiednie powłoki gruntujące Remmers lub epoksydowe szpachlówki drapane.

    Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 66,6 : komp. B 33,4
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ powłoka wylewana / obróbka w pozycji stojącej
   • czas otwarty 30 min
   • Temperatura stosowania min. 12 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od +12 °C do +30 °C.

   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ powłoka wylewana / obróbka w pozycji stojącej
   • Paca do gładzenia, paca zębata, rakla kołkowana, ściągaczka gumowa, wałek do epoksydów, wałek kolczasty, mieszarka ew. mieszalik z rucham wymuszonym

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchyym, zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy (komp. A) lub co najmniej 24 miesiące (komp. B).

  • Zużycie
   • Patrz rozdział "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Materiał do utrwalania płatków

    Materiał nanieść na przygotowana powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej ściągaczki gumowej lub pacy stalowej gładkiej, a następnie przewałkować, wykonując skrzyżne ruchy wałkiem do epoksydów.

    Aby uzyskać gładkie wykładziny materiał należy w razie potrzeby nakładać w kilku warstwach i ewentualnie nałożyć warstwę zamykającą

    około 0,3 kg/m² spoiwa (zależnie od materiału do zasypywania)

   • Zaprawa epoksydowa

    Materiał wypełniony w proporcji do 1:12,5 części wagowych rozprowadzić za pomocą pacy stalowej gładkiej i wygładzić.

    NMa mm grubości warstwyu: około 0,16 kg/m² spoiwa i 2,0 kg/m² Ceramix 20/30

   • Zamknięcie szczytów ziaren

    Materiał nanieść na przygotowana powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej ściągaczki gumowej lub pacy stalowej gładkiej, a następnie przewałkować, wykonując skrzyżne ruchy wałkiem do epoksydów.

    około 0,5 - 0,7 kg/m² spoiwa (zależnie od materiału do zasypywania)

   • Powłoka przezroczysta

    Materiał nanieść na przygotowaną odpowiednią powłokę Remmers i rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. pacy lub rakli ząbkowanej.

    Następnie wykończyć za pomocą wałka kolczastego (metalowego).

    Po stwardnieniu koniecznie nałożyć zamknięcie z PUR Top M Plus.

    W razie stosowania alternatywnych podłoży lub składników systemu należy sprawdzić ich zdatność.

    około 1,5 kg/m² spoiwa

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Na powierzchniach obciążanych ruchem pojazdów wyposażonych w koła poliamidowe lub metalowe, a także narażonych a dynamiczne obciążenia punktowe może potencjalnie dochodzić do wzmożonego zużywania się powłoki.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Niskie temperatury podczas obróbki mogą powodować obniżenie wodoodporności. W związku z tym powierzchnie narażone na obciążenie wodą należy wykonywać wyłącznie w temperaturach powietrza i obiektu powyżej 12°.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Odporność na promieniowanie UV można poprawić przez naniesienie odpowiedniego zamknięcia.

    Nie nadaje się do stosowania na zewnątrz.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej