• Epoxy BS 3000 M New
 • Epoxy BS 3000 M New
 • Epoxy BS 3000 M New
  • Epoxy BS 3000 M New
  • Epoxy BS 3000 M New
  • Epoxy BS 3000 M New

  Nr art. 637106

  Epoxy BS 3000 M

  Wodne, pogmentowane, matowe zamknięcie

  Kolor: krzemowoszary | 6371
  Kolor: krzemowoszary | 6371
  Wybierz kolor
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Zawartość ciał stałych 68 % wagowych

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,4 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 750 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,1 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 750 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,4 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 1400 mPa s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Zawartość ciał stałych 68 % wagowych

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Powłoka zamykająca w systemach Remmers WDD
  • Zamknięcie szczytów ziaren w powłokach zasypywanych Remmers WDD
  • Warstwa zamykająca szczyty ziaren w systemie Remmers Deck OS 8 WD-LE

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Matowy
  • Produkt niskoemisyjny
  • Możliwe jest nadanie cech antypoślizgowych
  • Przepuszczalność pary wodnej
  • Materiał nie zawiera plastyfikatorów, nonylofenolu i alkilofenolu
  • W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Podłoże należy przygotować za pomocą odpowiednich produktów systemu Remmers WDD

    Dla systemów OS 8 - patrz odpowiednie świadectwo kontroli.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 84 : komp. B 16
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • czas otwarty 30 min
   • Temperatura stosowania min. 8 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8 °C do maks. +30 °C.

   • Wysokie temperatury skracają, niskie, w szczególności w połączeniu z wysoką wilgotnością - generalnie wydłużają podane czasy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Paca ząbkowana, kielnia do gładzenia, pędzel, wałek do epoksydów i mieszarka.

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • Przechowywane w nieotwartych oryginalnych opakowaniach w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed mrozem, przez co najmniej 9 miesięcy (komp. A) lub 24 miesiące (komp. B).

  • Zużycie
   • Patrz "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Zamknięcie

    Materiał obficie nałożyć na pokrywaną powierzchnię. Rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. rakli gumowej, a następnie przewałkować za pomocą wałka do epoksydów.

    OK. 0,15-0,25 kg/m² spoiwa w dwóch warstwach

   • Zamknięcie szczytów ziaren

    Materiał obficie nałożyć na pokrywaną powierzchnię. Rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. rakli gumowej, a następnie przewałkować za pomocą wałka do epoksydów.

    Niezbędna jest aplikacja w kilku warstwach. Mieszankę żywicy do pierwszej aplikacji należy rozcieńczyć dodając 5 % wagowych wody.

    ok. 0,60-0,80 kg/m² spoiwa w dwóch warstwach

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Korekty powłoki oraz łączenie z powierzchniami istniejącymi powodują powstawanie wyraźnie widocznych różnic w wyglądzie, strukturze i stopniu połysku.

    Kolory o słabej zdolności krycia (np. żółty, czerwony lub pomarańczowy) nakładanego zamknięcia dają efekt lazurujący. W tym przypadku niezbędne jest zastosowanie układu dopasowanego kolorystycznie, np. koloru jasnoszarego.

    Zamknięcie wykazuje typową dla systemu, lekko strukturalną powierzchnię.

    Aby uzyskać równe powierzchnie, należy uwzględnić odpowiedni dodatek materiału na zniwelowanie zagłębień wynikających z szorstkości.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Powłoka wytrzymuje jazdę pojazdami na gumowych kołach. Nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów na kołach poliamidowych i metalowych oraz w których występują punktowe obciążenia dynamiczne.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Stabilność kolorystyczną zamknięcia można poprawić poprzez nałożenie poliuretanowego zamknięcia absorbującego promieniowanie UV.

    Przestrzegać odpowiednich świadectw kontroli dla systemów OS 8.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej