• PUR Aqua ​Top M
 • PUR Aqua ​Top M
 • PUR Aqua ​Top M
  • PUR Aqua ​Top M
  • PUR Aqua ​Top M
  • PUR Aqua ​Top M

  Nr art. 367306

  PUR Aqua
  Top M

  Wodna, przezroczysta, dwukomponentowa powłoka zamykająca

  Kolor: bezbarwny | 3673
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Zawartość ciał stałych 52 %

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,00 g/cm³

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,06 g/cm³

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,06 g/cm³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Powłoka zamykająca w systemach posadzek dekoracyjnych

  Właściwości

  • Matowa powierzchnia
  • Odporna na zużycie
  • Łatwa pielęgnacja
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Podłoże należy przygotować za pomocą odpowiednich produktów Remmers.

   • Przygotowania

    Powłokę zamykającą nałożyć w ciągu 48 godzin. W przypadku dłuższych czasów oczekiwania powierzchnię ostatnio nałożonej powłoki przeszlifować i oczyścić z pyłu.

    W przypadku produktów QP w ciągu 12 godzin należy nałożyć powłokę zamykającą.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 90 : komp. B 10
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

    Jeśli mieszanka masy nie jest optymalna, może prowadzić do tworzenia się grudek. W tym przypadku materiał wymaga przecedzenia (sito lakiernicze 1000 µ).

  • Sposób stosowania
   • wałki
   • czas otwarty 45 min
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +25 °C

   • Wyższe temperatury i wyższa wilgotność bezwzględna skracają, niższe temperatury i niższa wilgotność bezwzględna zazwyczaj wydłużają wskazane czasy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • wałki
   • Wałek do poliuretanów, mieszarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia świeżo po użyciu można myć wodą. W ten sam sposób można usuwać świeże zabrudzenia.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  6 miesięcy.

  • Zużycie
   • co najmniej 0,12 kg/m²

  • Przykłady zastosowań
   • Zamknięcie

    Umieścić materiał na powierzchni i równomiernie rozprowadzić odpowiednim 25 cm wałkiem do poliuretanów, wykonując krzyżowe ruchy. Walki wymieniać na nowe po 30 minutach.

    Prace należy wykonywać zawsze w układzie "świeże na świeże".

    min. 0,12 kg/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    W celu uzyskania możliwie równomiernej powierzchni do jej wykonania należy skierować odpowiednią ilość doświadczonych pracowników.

    W razie przekroczenia dopuszczalnego czasu obróbki (wbudowywania) powstają ślady wałka oraz różnice połysku i koloru.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Naprawy powierzchni oraz dobudowywanie dalszych odcinków do istniejących już powłok prowadzą do powstania widocznych miejsc łączenia

    Nierównomierna aplikacja i duże różnice temperatur na powierzchni mogą prowadzić do nierównomiernego wyglądu powierzchni z powodu różnic w stopniach połysku.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    H_B_143

    H_B_176

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.